Conferences

Գիտական քննարկումներ -38

Armenian
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(17. 02. 2020թ. - 21. 02. 2020թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
 

Last books

Theses

Defens of PhD Thesis

Tamara Nelsik Poghosyan  «Linguistic Analysis of the 17-th Century Modern Armenian (Ashkharabar) printed Books»

 10.02.01 «Armenian Language»

 on 30.03....

Defens of PhD Thesis

Zaruhi Hrayr Khachatryan  «Hypponyms in the Persian and Armenian Languages: a Comparative Study»

 10.02.02 «General and Comparative Linguistics»

 on 10.02...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.