Գիտական քննարկումներ-17

11/05/2019
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(13. 05. 2019թ. - 17. 05. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Հաղորդում ՀՊՄՀ  Լեզվաբանական հետազոտություն­նե­րի լաբորատորիայի կազմակերպած կլոր սեղանի վերաբերյալ
14. 05. 2019թ., 14:00
Լեզվախաղը և խոսակցական լեզուն
17. 05. 2019թ., 14:00
2
Կիրառական լեզվաբանության
Ժեստերի դերը հաղորդակցման գործընթացում
14. 05. 2019թ., 13:00
www.translator.am կայքում գործող ISMA Online Translation  թարգմանական համակարգի մասին
17. 05. 2019թ., 13:00
3
 
Բարբառագիտության
Հայերենի կորած բարբառների մասին (շարունակություն)
13. 05. 2019թ., 13:00
4
Հայոց լեզվի պատմության
Որոշ դիտարկումներ գրաբարի հոգնակի թվի կազմության վերաբերյալ
13. 05. 2019թ., 13:00
Հականիշ բառերի ոճական կիրառությունները Գ. Տաթևացու «Ձմեռան հատորում»
17. 05. 2019թ., 13:00
5
Ընդհանուր  և  համեմատական լեզվաբանության
Плунгян В. А. ''Лингвистика в XXI веке : проблемы, перспек­тивы, точки роста'' հոդվածի քննարկում (շարունակություն)
13. 05. 2019թ., 15:00
Նշույթավորվածության և կիրառահաճախականության փոխհա­րա­բերության ըմբռնումը արդի լեզվաբանության մեջ
17. 05. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Խոնարհման համակարգի փոփոխության ձևաբանական առանձնահատկությունները արևմտահայերենում
14. 05. 2019թ., 12:00
Շարահյուսական կառուցվածքի առանձնահատ­կություն­ները արևմտահայերենում
16. 05. 2019թ., 12:00
7
Բառարանագրության
–Ություն, -ական, -ային, ան- ածանցներով բառերը «Նոր բառերում»
14. 05. 2019թ., 13:00
Մակբայների առկայությունը «Նոր բառերում»
17. 05. 2019թ., 13:00
 
 
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.