Գիտական քննարկումներ -14

20/04/2019

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(22. 04. 2019թ. - 26. 04. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Նոր բառեր «հագուստ» իմաստային դաշտում

23. 04. 2019թ., 14:00

Տերմինային զուգահեռ ձևեր (նախընտրելի ձևերի ընտրու­թյուն, օտար և հայերեն համարժեքների զուգադրություն) (շարունակություն)

26. 04. 2019թ., 14:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Լեզվական սխալներ

23. 04. 2019թ., 13:00

concordance.am  կայքում գործող «Հայ մատենագրության էլեկտրոնային համաբարբառ» նախագծի    ներկայացում

26. 04. 2019թ., 13:00

3

Բարբառագիտության

Աշտարակի շրջան կատարած բարբառագիտական գիտարշավի մասին

22. 04. 2019թ., 14:00

Հայերենի կորած բարբառային միավորների մասին

25. 04. 2019թ., 13:00

4

Հայոց լեզվի պատմության

Նրբիմաստների դրսևորումներ Խորենացու «Հայոց պատմության» բառապաշարի հոմանշային բազմանդամ շարքերում

23. 04. 2019թ., 13:00

Ծիսակարգային մի քանի անվանումների մասին

26. 04. 2019թ., 13:00

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

Լեզվապահպանության  խնդիրներ

22. 04. 2019թ., 15:00

Լեզվաբանությունը 21-րդ դարում

26. 04. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Արևմտահայերենի բաժնի սփյուռքի խմբի գիտական հաշվետվությունը

23. 04. 2019թ., 12:00

Անհարկի փոխառյալ բառերի հայերեն համարժեքների մասին

25. 04. 2019թ., 12:00

7

Բառարանագրության

Նորաստեղծ բայեր ժամանակակից հայոց լեզվում (ըստ Էլոյանի բառարանի նյութի)

23. 04. 2019թ., 13:00

Նորակերտ ածականներ ժամանակակից հայոց լեզվում (ըստ Էլոյանի բառարանի նյութի)

26. 04. 2019թ., 13:00

 

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.