Գիտական քննարկում-18

20/05/2019
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(20. 05. 2019թ. - 24. 05. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Տերմինային զուգահեռ ձևեր (նախընտրելի ձևերի ընտրու­թյուն, օտար և հայերեն համարժեքների զուգադրություն) (շարունակություն)
21. 05. 2019թ., 14:00
Վ ածանցի քերականական արժեքը
24. 05. 2019թ., 14:00
2
Կիրառական լեզվաբանության
Դիտարկումներ Աստվածաշնչի սաղմոսների լեզվի վերաբերյալ
21. 05. 2019թ., 13:00
Լեզվաբանական միջգիտակարգերի մասին
24. 05. 2019թ., 13:00
3
Բարբառագիտության
Բարբառագիտական տերմինաբանության հարցեր
20. 05. 2019թ., 13:00
Բարբառների արևմտյան խմբակցության հիմնական հատկանիշների շուրջ
24. 05. 2019թ., 14:00
4
Հայոց լեզվի պատմության
Գրիգորիսի բժշկարանի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը
20. 05. 2019թ., 13:00
Օտար բառերի գործածությունը Անթիլիասի ձեռագրերի հիշատակարաններում
24. 05. 2019թ., 13:00
5
Ընդհանուր  և համեմատական լեզվաբանության
Հայերեն  մարգարիտ  բառի ծագման մասին
20. 05. 2019թ., 15:00
Վահագն  դիցանվան առասպելական և լեզվական ուսումնասիրության հիմքերի վերանայման հարցը
24. 05. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Դիտարկումներ արևմտահայերենի շարահյուսական կառուցվածքի շուրջ
20. 05. 2019թ., 12:00
Արևմտահայերենի հատուկ անունների կանոնարկման խնդրի շուրջ (Միջին Արևելքի տարածաշրջանում)
23. 05. 2019թ., 11:45
7
Բառարանագրության
Օտար հիմքով բառերը պրակներում
21. 05. 2019թ., 13:00
Գունանվանումները «Նոր բառերում»
24. 05. 2019թ., 13:00
 
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.