Սարգսյան Նվեր

Սարգսյան  Նվեր
 
Տարեթիվ,  ծննդավայր
1949 թ., Կոտայքի մարզ, գյուղ Քասախ
 
Կրթություն
 1966–1971թթ  -   Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ
 1971-74թթ - ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
 
Գիտական աստիճան
1982‑ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Ժամանակակից հայերենի հավելական կառույցները» թեմայով
Աշխատանքային գործունեություն    
1974թ.-ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ժամանակակից հայոց լեզվ  բաժնի ավագ լաբորանտ
1978թ.-կրտսեր գիտաշխատող 
1986թ.- գիտաշխատող
1988թ.-ավագ գիտաշխատող
1991-2005 թթ․-բարբառագիտության բաժնի վարիչ
2005-2019թթ․-Արդի հայերեն բաժնի վարիչ:
 
Մենագրություններ
1. Հավելական հարաբերության արտահայտությունը հայերենում (մենագրություն), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2017, 201 էջ:
 
Գիտական հանդեսներում տպագրված հոդվածներ
1. Присоединение как одна из особенностей армянской разговорной речи, Сб. “Функционирование коммуникативных средств”, Ереван,1975.
2. Ժամանակակից հայերենի հավելական կապակցությունները, ԳԱԱ «Լրաբեր հաս. գիտ.» հանդես, Երևան, 1976, N3։
3.Լեզվական ստեղծագործություն և լեզվախաղ, «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում» հանդես, Երևան, 1978, N4։
4. Արդյո՞ք եղել են հայ-շումերական առնչություններ, «Երիտասարդ գիտն. հանրապետական գիտաժողովի նյութեր», Երևան, 1979։
5. Բացթողումները առօրյա խոսքում, «Երիտասարդ լեզվ. հանր. II գիտաժողովի նյութեր», Երևան, 1980։
6. Գրական հայերենի գործառության շրջանակի ընդլայնումը, «Ժամանակակից հայերենի զարգացման օրինաչափությունները» հանր.  գիտ. նստաշրջանի զեկ., Երևան, 1980։
7. Особенности функционирования частей речи, “Тезисы докладов всесоязного 2‑ого лингвистического симпозиума”,  Тбилиси, 1981.
8. Հավելական կապակցությունները ժամանակակից հայերենում, Ժող. «Լեզվի և ոճի հարցեր», VI պրակ, 1982։
9. Հաղորդակցական ակտի ընդհանուր հատկանիշները և խոսակցական լեզուն, «Երիտասարդ լեզվաբանների հանր. III գիտաժողովի նյութեր», Երևան, 1982։
10. Պ.Վերլենի հայերեն թարգմանությունների լեզվաոճական առանձնահատկությունների շուրջ, Թարգմ. արվեստի հանր. սիմպոզիումի նյութեր, Երևան, 1982։
11. Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողովը Երևանում (տեսագործնական վերլուծություն), Հանդես «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», Երևան, 1983, N4։
12. Принципы построения разговорной речи: опущения в армянской РР, Сб. “Семантические и прагматические аспекты языковых единиц и речевых структур”,  Москва, 1987.
13. Առօրյա խոսքի կառուցման առանձնահատկությունները, Ժող. «Լեզվի և ոճի հարցեր», X պրակ, Երևան, 1987։
14. Մեր լեզուն մեր հայրենիքն է, «Նաիրի», 1989, N4։
15. Արդի հայերենի զարգացման հիմնական միտումները, Հ.Աճառյանին նվիրված միջազգային գիտաժող. նյութեր, Երևան, 1995։
16. Հայրենիքի զինվորը, ՀՀ ՊՆ հրատ., Երևան, 1996։
17.«Արմանի» անվան հնագույն գործածությունների մասին, «Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում», Երևան, 1996։
18.«Անդրկովկասյան զինվորական օկրուգ-75» (Հուշալբոմ-տեղեկագիր), ՀՀ ՊՆ հրատ., Երևան, 1997։
19. Բարբառները համազգային մշակութային արժեք, «Գիտելիք», 1998, N14։
20. Սարդարապատ-Բաշապարան-Ղարաքիլիսա. 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերը, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 1998։
21. Իրադրայնության դրսևորումներն առօրյա խոսքում, «Միջազգային գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Գ.Բ.Ջահուկյանի 80‑ամյակին», Երևան, 2000։
22.Ակադեմիկոս Ս.Գ.Աբրահամյանի գործունեությունը լեզվի կանոնարկման և լեզվաշինության բնագավառում, Ժող. «Մեր ակադեմիկոսները. Ս.Գ.Աբրահամյան», Երևան, 2000։
23. Մխիթարյանները և հայ բարբառների դասակարգման հարցը, «Բազմավեպ» հանդեսի հատուկ թողարկում՝ նվիրված Մխիթարյան միաբանության 300-ամյակին, Վենետիկ, 2001։
24 .Հայկական բարբառագիտական ատլասը, «Հայ բարբառագիտության միջազգային համագումարի նյութեր», Փարիզ-Ստեփանակերտ, 2001։
25. Հայ բարբառների աշխարհագրությունը, Ժող. «Հայկական հարցը 21‑րդ դարում. հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2002։
26. Հայկական բարբառագիտական ատլասի կազմության ընթացքն ու խնդիրները, Ժող. «Հայագիտության արդի վիճակը և նրա զարգացման հեռանկարները» (Հայագիտ. միջազգային գիտաժող.), Երևան, 2003։
27. Ծանրակշիռ վաստակ, արժանապատիվ գործունեություն, ԳԱԱ «Լրաբեր» հանդես, Երևան, 2005, N2։
28. Որոշարկիչները, բաղարկիչներն ու իմացարկիչները խոսակցական լեզվում, Ժող. «Նյութեր մաշտոցյան գրերի 1600-ամյակին նվիրված գիտաժողովի», ԳԱԱ ԼԻ, Երևան, 2005։
29. Հայերենի գործառական ու կառուցվածքային զարգացման արդի փուլը, Ժող. «Հայոց գրեր-1600, միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ», Երևան, 2006։
30. Խոսքային անպատրաստության հիմնական բնութագրիչները, Ջահուկյանական ընթերցումներ (ՋԸ), Երևան, 2006։
31. Պատումի ժանրը խոսակցական լեզվում, ՋԸ, Երևան, 2007։
32. Գոյապահպանության նոր բացատրական բառարան, Հանդես «Լեզու և լեզվաբանություն», Երևան, 2008, N1։
33. Խոսքի դրսևորման ձևերի մասին, ՋԸ, Երևան, 2009։
34. Վարք մեծաց, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի հետ համատեղ ՎՊՄԻ‑ում 2010թ. կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր, 2010։
35. Հայերենի գործառության առանձնահատկությունները հետխորհրդային փուլում, «Բանբեր» հանդես, Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Երևան, 2012, հ.2։
36. Թարգմանությունը քաղաքակրթությունների շփման առանցքն է, «Հայաստան-Իրան. միջմշակութային և միջկրոնա­կան երկխոսություն» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2012։
37. Խոսքի մասերի գործառության առանձնահատկությունները խոսակցական լեզվում, «Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհայնացման դարաշրջանում» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, Ստեփանակերտ, 2012։
38. Գործառական ակտիվությամբ բնութագրվող բառաքերականական կարգեր խոսակցական լեզվում, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2013:
39. Ցեղասպանությունը և շարունակվող մարտահրավերները, Հայագիտական միջազգային գիտաժողով, 2013:
40. Հայ բարբառագիտության պատմության շրջանաբաժանման մասին, Բարբառագիտական միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2013:
41. Հայ բարբառագիտության պատմության շրջանաբաժանման մասին, Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրներ, Երևան, 2014, էջ 158-169:
42. Գործառական ոճերը խոսակցական լեզվում, Հայերենագիտական միջազգային 10-րդ գիտաժողով, Երևան, 2015, էջ 296-304:
43. Խոսակցական լեզու-բարբառ փոխհարաբերության մասին, ԵՊՀ, Ասատրյանին նվիրված հանրապետական գիտաժողով, Երևան, 2016, էջ 76-84:
44 Խոսակցական լեզվի նորմերի հարցը, Լեզու և լեզվաբանություն, Երևան, 2016, էջ 10-16:
45. Լեզվի և հասարակության փոխհարաբերության մի քանի արդիական խնդիրներ, Ասողիկ, Երևան, 2016, էջ 314-327:
46. Թարգմանական գրականության մերօրյա հարցեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու (նվիրված Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին), «Ասողիկ», Երևան, 2017,15 331-342:
 
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.