ՈՒ Շ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն: «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական հանդեսում հրատարակվելիք հոդվածների հեղինակներին

 

Հոդվածն ուղարկել instlingv@sci.am էլեկտրոնային հասցեով՝ կից՝ (File Attachment)-ով։

● Համակարգ՝ Microsoft Word (97-2003), A 5 չափի. հոդվածը` մինչև 10 էջ. ամ­փո­փումը` մինչև մեկ էջ (ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը, խորագիրը), լու­սանց­քը՝ վերևից, աջից և ձախից՝ 1.5,  ներքևից՝ 2․0,  պարբերության առաջին տողի խորությունը՝ 1․ 00:

● Լեզու՝ հայերեն (ամփոփումը՝ անգլերեն և ռուսերեն), անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն (ամփոփումը՝ հայերեն):

● Տեքստի տառատեսակ` Sylfaen (հայերեն), Times New Roman (անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն), ամփոփման տառատեսակը` Sylfaen (հայերեն), Times New Roman (անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն):

● Հերթականություն` ա) խորագիր, բ) էջի աջ հատվածում՝ հեղինակի ազգանուն, անուն, գիտական աստիճան, աշխատավայր, պաշտոն, էլեկտրոնային հասցե, գ)  բանալի բառեր (7 բառ), դ) տեքստ  (ա նախաբան՝ արդիականություն, նորույթ, նպա­տակ և խնդիր, մեթոդներ, բ շա­րա­դրանք՝  ենթախորագրերով, գ եզրակացություն), օգտագործված գրականություն և համառոտագրությունների ցանկ, զ) ամփոփում (հայերեն, անգլե­րեն, ռուսերեն) և  բանալի բառեր (անգլե­րեն, ռու­սե­րեն), է) տեղե­կություններ հեղինակի մասին (հեղինակի գիտական աստիճանը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը՝ հայերեն և օտար լեզուներով, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային հասցեն)։

● Հղումներ` տողատակում, հերթական համարակալմամբ:

● Տառերի չափ. խորագիր` 11 մուգ, գլխատառ, հեղինակի ազգանուն, անուն` 11 մուգ, գիտական աստիճան, աշխատավայր, պաշտոն, էլեկտրոնային հասցե`11 ոչ մուգ, բանալի բառեր 11 մուգ (7 բառ՝ 11 ոչ մուգ),  ենթախորագրեր` 11 մուգ, տեքստ` 11 ոչ մուգ, ամփոփում` 11 ոչ մուգ (ամբողջությամբ), հղումներ`9 մուգ (հեղինակ), 9 ոչ մուգ, թեք (խորագիր), 9 ոչ մուգ (մատենագրական տվյալներ․ ժողովածուների, hղվող ամսագրերի և կայքերի դեպքում նախ նշվում է հոդվածի վերնագիրը, դրվում է միջակետ ու անջատման գիծ, ապա՝ ժողովածուի վերնագիրը, խմբագր(ներ)ի կամ կազմող(ներ)ի տվյալները, հրատարակության վայրը, թիվը, էջը): Նշվածը վերա­բե­րում է նաև այլ լեզուներով հղումներին։ Օգտագործված գրականությունը և համա­ռոտագրությունների ցանկը՝ 11 ոչ մուգ։

● Փակագծեր՝ կլոր:

● Միացման , անջատման գծիկները չշփոթել․ տողադարձ չանել։

● Միջտողային հեռավորություն`1․00:

 

 

Հայտարարություններ

 •       Հարգելի՛ բարեկամներ,
        ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը սկսում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարք՝ նպատակ ունենալով առանձին-առանձին անդրադառնալու հայերենի 11 բարբառախմբերից յուրաքանչյուրին:  
       Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ՝ մասնակցելու շարքի առաջին գիտաժողովին:  «Ղարաբաղ-Շամախիի...
 •  
   
  Հոդվածն ուղարկել instlingv@sci.am էլեկտրոնային հասցեով՝ կից՝ (File Attachment)-ով։
  ● Համակարգ՝ Microsoft Word (97-2003), A 5 չափի. հոդվածը` մինչև 10 էջ. ամ­փո­փումը` մինչև մեկ էջ (ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը, խորագիրը), լու­սանց­քը՝ վերևից, աջից և ձախից՝ 1.5,  ...

Ատենախոսություններ

  Լիլիթ Ռազմիկի Հակոբյան  «Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն»
 (թեկնածուականատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»
12.09.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար...

       Գոհար Գարեգինի Հակոբյան  «Հարավկասպյան-ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը»
 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»
13.06.2022, ժ.15-ին
 ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.