Գիտական քննարկումներ-33

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(11. 11. 2019թ. - 15. 11. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Տրամաբանական կապը Թումանյանի «Մեհրի» պոեմում

14. 11. 2019թ., 15:00

Ուղղագրական բառարանի քննարկում

15. 11. 2019թ., 15:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Էլեկտրոնային բառարանագրության արդի խնդիրներ (շարունակություն)

 

15. 11. 2019թ., 13:00

 

 

3

 

Բարբառագիտության

 

Բարբառային հնաբանությունների հարցի շուրջ

 

 

14. 11. 2019թ., 15:00

 

 

4

Հայոց լեզվի պատմության

Գրաբարյան օրինաչափություններից շեղվող իրողու­թյուններ Ղ. Փարպեցու «Պատմութիւն հայոց» երկում

11. 11. 2019թ., 12:00

Բառակապակցական բժշկական տերմիններ Գրիգորիսի բժշկարանում

15. 11. 2019թ., 14:00

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

Արդի հայերենի չ ածանցավոր բայերի համաբանական փոփոխությունները

12. 11. 2019թ., 14:30

Արդի հայերենի չ ածանցավոր բայերի համաբանական փոփոխությունները (շարունակություն)

15. 11. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Ս. Միշոյանի «Արաբերենի և հայերենի կապերի զուգա­դրա­կան ուսումնասիրություն» հոդվածի քննարկում (շարունակություն)

11. 11. 2019թ., 13:00

Նորակազմ բառերը Մուշեղ Իշխանի ստեղծագոր­ծություն­ներում (շարունակություն)

14. 11. 2019թ., 15:00

7

Բառարանագրության

Հնչյունափոխական և հոդակապային բառատարբերակ­ները

12. 11. 2019թ., 13:00

«Նոր բառերի» Ե պրակի առաջին հավելվածի քննարկում

15. 11. 2019թ., 13:00

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.