Նազիկ Հովհաննիսյան

ՆԱԶԻԿ ԳԱՐՐԻԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի փոխտնօրեն
Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1958 թ.,  30 հունվարի, Նախիջևանի ԻՀ
Կրթություն
1965-1975 թթ.` Երևան, Ն.Կրուպսկայայի անվան միջնակարգ դպրոց, ոսկե մեդալ
1975-1980 թթ.` Երևան, պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
Գիտական աստիճան
1988 թ.` «Նաղաշ  Հովնաթանի լեզուն  որպես վաղ աշխարհաբարի արտահայտություն» թեմայով ատենա­խոսություն, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
 
Աշխատանքային գործունեություն
1980-1986 թթ.` ՀՍՍՀ ԳԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ
1986-1991 թթ.` ՀՍՍՀ ԳԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
1993 թ.`  ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող
1991-2006 թթ.`  ՀԳԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, գիտական քարտուղար
2006- 2013թթ.`  ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, փոխտնօրեն- գիտական քարտուղար
2013թ.`  ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի փոխտնօրեն
 
Այլ  գործունեություն
Խմբագրել է հետևյալ աշխատությունները.
 
Համբարձումյան Վ.Գ., Ակնարկներ հայ բառա­րա­նա­գրության պատ­մության (XVII դ. վերջ -XIX դ.), հ. 1, Ե., «Զանգակ» հրատ.,  2006:
Հովհաննիսյան Լ.Շ.,  Գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննու­թյուն (I մաս) , Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2008:
Հովհաննիսյան Լ.Շ.,  Գրաբարի բառարանագրության և բառագիտության հարցեր, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009:
Հովհաննիսյան Լ.Շ., Գրաբարի բա­ռարան, Ե., «Էդիտ Պրինտ», 2010:
Համբարձումյան Վ.Գ., Լատինաբան հայերենի պատմություն (14-18-րդ դդ.), Ե., «Նա­ի­րի» հրատ.,  2010:
Հովհաննիսյան Լ.Շ.,  Գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննու­թյուն (II մաս) , Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2012:
Գրիգորյան Ս.Մ., Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ի նորակազմ բառերի քննություն, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2014:
Համբարձումյան Վ.Գ., Ակնարկներ հայ բառա­րա­նա­գրության պատ­մության (X-XVIII դդ.), հ. 2, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015: 
Հովսեփյան Լ.Ս., Գրաբարի բառակազմության վերլուծական տիպը», Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2016:
Ազգային տնտեսություն։ ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի հետազոտական հետագիծը (2007-2017թթ.). եզրակացություններ, կիրառական առաջարկություններ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2017:
2017թ. գիտահետազոտական աշխատանքների կիրառական արդյունքները, Ե., ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, 2018։
Վ.Լ.Կատվալյան, Հայաստանի Հանրապետության բարբա­ռա­յին համապատ­կեր,Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2018:
Վ.Լ.Հարությունյան, Հայաստանի Հանրապետության ստվերային տնտեսության պատճառների վերլուծու­թյուն, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2019:
 
       Խմբագրել, սրբագրել, կազմել և հրատարակության է նախապատրաստել  2006-2015թթ. «Ջահուկյանական ըն­թեր­ցումներ» և 2011-2014թթ.  Երիտասարդ լեզվաբանների գիտաժողովների նյու­թերի ժողովածու­ները:
Ա.Գալստյանի հեղինակակցությամբ կազմել է «ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ. 70 տարի»  գրքույկը (Ե., «Էդիտ Պրինտ», 2013):
 
       Վերակազմել, լրամշակել, խմբագրել է Ա.Գալստյանի հեղինակակցությամբ կազմած «ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինս­տիտուտ. 70 տարի» գրքույկը. «ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզ­վի ինստիտուտ. 75 տարի», Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2018:
 
Արժանացել  է`
ՀՀ ԳԱԱ Պատվոգրի (2003թ.)
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հուշամեդալի (2013թ.)
Անձնական տվյալներ
Հեռախոս`(37410) 522780 (պ.), (060) 623576 (պ.)
Էլ. փոստ` instlingv@sci.am
Մենագրություններ
         Նաղաշ Հովնաթանի տաղերի լեզուն որպես վաղ աշխարհաբարի արտահայտություն, Հայոց լեզվի պատ­մու­թյան հարցեր, III, ՀՀ ԳԱԱ հրատ.,  Ե.,  1991, 61-192։
         Արևմտահայերենի և արևելա­հա­յերենի տերմինային հա­մա­կար­գերի զուգադրական քն­նու­թյուն, «Ա­սո­ղիկ», Ե.,  2014, 240 էջ (համահեղինակներ՝ Ա.Գալստյան, Ս.Տիոյան)։
         Նաղաշ Հովնաթանի տաղերի համաբարբառ (անտիպ), 355 էջ։
Հոդվածներ
         Հարադիր բայերը Նաղաշ Հով­նա­­թանի տաղերում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱ հրատ., Ե.,  1984, 9, 36-42։
          Շարահարությամբ բարդ նախադասությունները Նաղաշ Հովնաթանի տաղերում, Պատմա-բանասի­րական հան­­դես, ՀՀ  ԳԱ հրատ.,  Ե.,  1985, 2, 138-144։
          Նեղ բարբառային բառեր Նաղաշ Հովնաթանի տաղերում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱ հրատ.,   Ե., 1987, 4, 56-61։
            Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի հնչյունական համակարգի ա­ռանձ­նահատկությունները, Լրաբեր հասա­րա­կական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Ե., 1990, 9, 48-56։
           Նոր բառեր և իմաստային կիրառություններ Նաղաշ Հովնաթանի տաղերում,  Երկրորդ հայերենագիտական միջազ­գային գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Ե., 1993, 136-141։
           Հոմանշային շարքը միջինհայե­րենյան ձեռագիր բառարան­նե­րում, Պատմա-բանասիրական հանդես, ՀՀ  ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ.,  Ե.,  2001, 2, 200-203։
          Նորակազմ բառեր հոմանիշների ձեռագիր բառարաններում, Պատմաբանասիրական հանդես, ՀՀ  ԳԱԱ  «Գի­տո­ւ­թյուն» հրատ.,  Ե.,  2002, 1, 176-182։
           Բառիմաստային նրբերանգներ հոմանիշների ձեռագիր բառա­րաններում, Պատմաբանասիրական հանդես, ՀՀ  ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ.,  Ե.,  2003, 2, 251-257։
        Ձեռագրային որոշ հավելումներ հոմանիշների ձեռագիր բառարաններում, Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), Գիրք  4, Ե.,  «Ասողիկ» հրատ., 2003, 53-60։
         Հոմանիշների ձեռագիր բառարանների տեսակները և կազմութիւնը, Հանդէս ամսօրեայ, Մխիթարեան հրա­տա­րակչատուն, Վի­եննա-Երևան, 2005, 1-12, 133-146։
         Հայ քերականների` հոմանիշի ըմբռնումը, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (Երևան-Վա­նաձոր), «Զանգակ» հրատ., 2005, 86-90։
         Հայերենի հոմանշային շարքերի համադրական քննության փորձ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  Ե., 2005, 1, 129-139։
         Հոմանշային շարքի ձևաբանական և բառակազմական առանձնահատկություններ հոմանիշների ձեռագիր բա­ռարաններում, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Ե., «Վան  Արյան», 2006, 118-122։
          Բառային տարբերակներ հոմանիշների ձեռագիր բառարաններում, Պատմաբանասիրական հանդես, ՀՀ  ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ.,  Ե.,  2006, 1, 141-156։
         Որոշ ‎դիտարկումներ XVIII դարի նույնանիշների ձեռագիր բառարանների վերաբերյալ,  Հայոց լեզվի պատ-մու­թյան հարցեր (Միջազգային  հայերենագիտական ութերորդ գիտաժողովի զեկուցումներ. 15-18.08.08), Ստափանակերտ, «Դիզակ պլյուս», 2008, 27-31։
         Ձեռագրային միջամտություններ 12-18-րդ դդ. հոմանիշների ձեռագիր բառարաններում, Ջահուկյանական ըն- թերցումներ -2009, Ե., «Նաիրի», 2009, 93-101։
       Բառային մի քանի դիտարկում (ձեռագիր բառարանների նյութի հիման վրա), Ջահուկյանական ընթեր­ցում­ներ, Ե., «Է­դիտ պրինտ», 2010, 181-188։
        Բառարաններում չվկայված մի քանի բառի քննություն, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Ե., «Է­դիտ պրինտ», 2011, 164-170։
        Գրաբարի տպագիր բառարան­ներում չվկայված բառեր (ձե­ռա­գիր բառարանների նյութի հիման վրա), Պատ­մաբանասիրական հանդես, Ե., ՀՀ  ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ.,  2012, 2, 170-180։
       Լեզվական  նորմերից մի քանի շեղումների մասին. Արդի լեզվա­քաղա­քա­կա­նու­թյան խն­դիր­ներ: Մայրենիի օրվան նվիրված գի­տաժո­ղո­վի նյութեր  (21-ը փետ­րվա­րի 2013թ.), Ե., «Էդիտ Պրինտ», 2013,  95-97։
      Բառային դիտարկումներ (ձեռագիր բառարանների նյութի հիման վրա), Ջահուկյանական ընթերցում­ներ, Ե., «Ա­սո­ղիկ», 2014, 90-97։
       Վերլուծական կազմություններ հոմանիշների՝  XVIII դարի ձեռագիր բառարաններում,  Հայագիտական մի­ջազգային երկրորդ համաժողով. «Հայա­գի­տությունը և արդի ժամանակաշրջանի  մարտահրավերնե­րը» (17-19 հոկտեմ­բերի, 2013), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2014, 282-286։
       Նեղ բարբառային բառեր և բառիմաստներ XVIII դարի ձեռագիր բառարաններում, Հայ բարբառագի­տու­­թյան հիմնա­խն­դիրներ. միջազգային գիտաժողով. զե­կու­ցումների ժողովա­ծու, Ե., «Ա­սո­ղիկ», 2014, 68-78։
         Բառի­մաստային փոփո­խու­թյուններ նույնանիշների՝  XVIII դարից ավանդված ձեռագիր բառարաններում, Ջահուկյանական ընթեր­ցումներ,ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի ծննդ­յան 95-ամյակին նվիրված միջազ­գային գիտաժողովի նյութեր, Ե., ՀՀ ԳԱԱ « Գիտու­թյուն» հրատ., 2015, 99-106։
         Նորակազմ բառեր նույնա­նիշ­ների՝  XVIII դարից ավանդ­ված ձեռագիր բառարան­նե­րում, Հայերենագիտական մի­ջ­ազ­գային տասներորդ գի­տաժողով. զեկուցումների ժողովածու, Ե., ՀՀ ԳԱԱ « Գի­տու­թյուն» հրատ., 2015, 187-197։
       Բարբառային իրողություններ  XVIII դ.՝ նույնա­նիշ­ների ձեռա­գիր բառարան­նե­րում, Բանբեր Երևանի համալ­սա­րանի. Բանասիրություն, 2 (20), ԵՊՀ հրատ.,  2016, 32-38։
       Փոխառեալ բառեր եւ օտարաբառ կազմութիւններ նոյնանիշների՝  ԺԸ. դարից աւանդուած ձեռագիր բառա­րան­ներում, Բազմավէպ, 1-2, Վենետիկ, 2016, 174-186։
       Մինչև ե՞րբ վերջապես (Quousque tandem),  «Ազգ» օրաթերթ, # 36, 29-09-2017։
         Մինչև ե՞րբ վերջապես (Quousque tandem)- 2, «Ազգ» օրաթերթ, # 43, 17-11-2017։
        Նորակազմ բառեր ձեռագիր բառարաններում,  «Էջմիածին»,  2019, Գ, էջ 64-81. http://echmiadzin.asj-oa.am/16305/1/64-81.pdf
        Դիտարկումներ ձեռագիր բառարաններում առկա մի քանի բայի մասին, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հայագիտություն, 2019, 2 (29), ԵՊՀ  հրատ.,  էջ 68-75. http://ysu.am/files/06N_Hovhannisyan.pdf
        Արդի հայերենում իմաստափոխված մի քանի բառի մասին,  Ջահուկյանական ընթերցումներ, Գիտական հոդվածների  ժողովածում, Ե., 2019, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»,  էջ 132-141.  http://language.sci.am/sites/default/files/book/jahowkyanakan_entertsowmner_1.pdf
 Բառաքննական դիտարկումներ, Հայոց լեզվի պատմության արդի խնդիրներ, Ե., 2019,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն»,  էջ 107-117   http://language.sci.am/sites/default/files/book/hayots_lezvi_patmakan_owsowmnasirowtyan_ardi_khdnirnere.pdf

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.