Մխիթարյան Գայանե

Աշխատությունների ցանկ

1. Երաժշտական անվանումները V-VII դարերի հայ պատմիչների երկերում, §Ջահուկյանական ընթերցումներ¦, Ե., 2011, էջ 170-181:

2. Մխիթար Սեբաստացին երաժիշտ և երգահան, «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա-Երևան, 2011, թիւ 1-12, էջ 75-82:

3.Նվագարանների անվանումների հայերեն թարգմանությունը Սաղմոսներում,  Հայ լեզվաբանության IX միջազգային գիտաժողով, Սանկտ Պետերբուրգ, 2012, էջ 154-157:

4. Հնագույն նվագարանները Սաղմոսներում, «Բազմավէպ», 2013, թիւ 1-12, Վենետիկ, էջ 141-154:

5. Բանահյուսական բառապաշարի իմաստաբանական քննություն ըստ Մ. Խորենացու §Հայոց պատմության¦, Материалы международной научной конференции по проблемам продовольственной обеспеченностии биоразнообразия, Ереван, ''Наука'', 2014, ç. 98-103:

6.Երաժշտական հասկացությունները Աստվածաշնչում, Հայագիտական միջազգային 2-րդ համաժողովի զեկուցումներ, Ե., 2014. Էջ 297-300:

7. ՑՑոց և պարուց երգերը հին հայոց մեջ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Ե., 2014, էջ 120-124:

8. Դիտարկումներ «Սասնա ծռեր»էպոսում հիշատակված սազ  բառանվան վերաբերյալ, «Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրներ» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ե., 2014, էջ 127-134:

9.Կցուրդ, կացուրդ և կոնդակ անվանումները միջնադարյան հայ հոգևոր երգարվեստում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ»¦, Ե., 2015, էջ 135-140:

10.Մանրուսման եղանակների անվանումները, Հայերենագի­տա­կան միջազգային տասներորդ գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Ե., 2015, էջ 185-192:

11. Հ. Զաքյան. Հին հայերենի կրկնասեռ բայերը. տարժամանակյա քննություն, «Հայագիտական հանդես», N2(32), Ե., 2016, էջ 176-181:

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Անդրանիկ Վաչագանի Այվազյան «Լռություն» ֆենոմենի լեզվամշակութային դրսևորումները քաղաքական խոսույթում (անգլերեն և հայերեն նյութի հիման վրա)»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «...
Սեյեդե Շոհրե Սաջջադի «Համադանի և Ֆարսի ֆահլավիյաթը»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»
19.02.2018. ժ.15-ին
Գիտական...
 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.