Հովհաննիսյան Նազիկ

 

ՆԱԶԻԿ ԳԱՐՐԻԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի փոխտնօրեն

Տարեթիվամսաթիվծննդավայր
1958 թ.,  30 հունվարի, Նախիջևանի ԻՀ

Կրթություն
1965-1975 թթ.` Երևան, Ն.Կրուպսկայայի անվան միջնակարգ դպրոց, ոսկե մեդալ
1975-1980 թթ.` Երևան, պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան

1988 թ.` «Նաղաշ  Հովնաթանի լեզուն  որպես վաղ աշխարհաբարի արտահայտություն» թեմայով ատենա­խոսություն, բանասիրական գիտությունների թեկնածու

 

Աշխատանքային գործունեություն
1980-1986 թթ.` ՀՍՍՀ ԳԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ
1986-1991 թթ.` ՀՍՍՀ ԳԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող

1993 թ.`  ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող
1991-2006 թթ.`  ՀԳԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, գիտական քարտուղար

2006- 2013թթ.`  ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, փոխտնօրեն- գիտական քարտուղար

2013թ.`  ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի փոխտնօրեն

 

Այլ  գործունեություն

Խմբագրել է հետևյալ աշխատությունները.

 

Համբարձումյան Վ.Գ., Ակնարկներ հայ բառա­րա­նա­գրության պատ­մության (XVII դ. վերջ -XIX դ.), հ. 1, Ե., «Զանգակ» հրատ.,  2006:

Հովհաննիսյան Լ.Շ.,  Գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննու­թյուն (I մաս) , Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2008:

Հովհաննիսյան Լ.Շ.,  Գրաբարի բառարանագրության և բառագիտության հարցեր, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009:

Հովհաննիսյան Լ.Շ., Գրաբարի բա­ռարան, Ե., «Էդիտ Պրինտ», 2010:

Համբարձումյան Վ.Գ., Լատինաբան հայերենի պատմություն (14-18-րդ դդ.), Ե., «Նա­ի­րի» հրատ.,  2010:

Հովհաննիսյան Լ.Շ.,  Գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննու­թյուն (II մաս) , Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2012:

Գրիգորյան Ս.Մ., Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ի նորակազմ բառերի քննություն, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2014:

Համբարձումյան Վ.Գ., Ակնարկներ հայ բառա­րա­նա­գրության պատ­մության (X-XVIII դդ.), հ. 2, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015: 

Հովսեփյան Լ.Ս., Գրաբարի բառակազմության վերլուծական տիպը», Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2016:

Ազգային տնտեսություն։ ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի հետազոտական հետագիծը (2007-2017թթ.). եզրակացություններ, կիրառական առաջարկություններ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2017:

2017թ. գիտահետազոտական աշխատանքների կիրառական արդյունքները, Ե., ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, 2018։

Վ.Լ.Կատվալյան, Հայաստանի Հանրապետության բարբա­ռա­յին համապատ­կեր,Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2018:

Վ.Լ.Հարությունյան, Հայաստանի Հանրապետության սըվերային տնտեսության պատճառների վերլուծու­թյուն, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2019:

 

Խմբագրել, սրբագրել, կազմել և հրատարակության է նախապատրաստել  2006-2015թթ. «Ջահուկյանական ըն­թեր­ցումներ» և 2011-2014թթ.  Երիտասարդ լեզվաբանների գիտաժողովների նյու­թերի ժողովածու­ները:

 

Ա.Գալստյանի հեղինակակցությամբ կազմել է «ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ. 70 տարի»  գրքույկը (Ե., «Էդիտ Պրինտ», 2013):

 

Հովհաննիսյան Ն., Մինչև ե՞րբ վերջապես (Quousque tandem),  «Ազգ» օրաթերթ, # 36, 29-09-2017։

Հովհաննիսյան Ն., Մինչև ե՞րբ վերջապես (Quousque tandem)- 2, «Ազգ» օրաթերթ, # 43, 17-11-2017։

 

Վերակազմել, լրամշակել, խմբագրել է Ա.Գալստյանի հեղինակակցությամբ կազմած «ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինս­տիտուտ. 70 տարի» գրքույկը. «ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզ­վի ինստիտուտ. 75 տարի», Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2018:

 

Արժանացել  է`

ՀՀ ԳԱԱ Պատվոգրի (2003թ.)

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հուշամեդալի (2013թ.)

 

Անձնական տվյալներ
Հեռախոս`(37410) 522780 (պ.), (060) 623576 (պ.)

Էլ. փոստ` instlingv@sci.am

 

Մենագրություններ

1. Նաղաշ Հովնաթանի տաղերի լեզուն որպես վաղ աշխարհաբարի արտահայտություն, Հայոց լեզվի պատ­մու­թյան հարցեր, III, ՀՀ ԳԱԱ հրատ.,  Ե.,  1991, 61-192։

2. Արևմտահայերենի և արևելա­հա­յերենի տերմինային հա­մա­կար­գերի զուգադրական քն­նու­թյուն, «Ա­սո­ղիկ», Ե.,  2014, 240 էջ (համահեղինակներ՝ Ա.Գալստյան, Ս.Տիոյան)։

3. Նաղաշ Հովնաթանի տաղերի համաբարբառ (անտիպ), 355 էջ։

 

Հոդվածներ

1. Հարադիր բայերը Նաղաշ Հով­նա­­թանի տաղերում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱ հրատ., Ե.,  1984, 9, 36-42։

2. Շարահարությամբ բարդ նախադասությունները Նաղաշ Հովնաթանի տաղերում, Պատմա-բանասի­րական հան­­դես, ՀՀ  ԳԱ հրատ.,  Ե.,  1985, 2, 138-144։

3. Նեղ բարբառային բառեր Նաղաշ Հովնաթանի տաղերում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱ հրատ.,   Ե., 1987, 4, 56-61։

4. Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի հնչյունական համակարգի ա­ռանձ­նահատկությունները, Լրաբեր հասա­րա­կական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Ե., 1990, 9, 48-56։

5. Նոր բառեր և իմաստային կիրառություններ Նաղաշ Հովնաթանի տաղերում,  Երկրորդ հայերենագիտական միջազ­գային գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Ե., 1993, 136-141։

6. Հոմանշային շարքը միջինհայե­րենյան ձեռագիր բառարան­նե­րում, Պատմա-բանասիրական հանդես, ՀՀ  ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ.,  Ե.,  2001, 2, 200-203։

7. Նորակազմ բառեր հոմանիշների ձեռագիր բառարաններում, Պատմաբանասիրական հանդես, ՀՀ  ԳԱԱ  «Գի­տո­ւ­թյուն» հրատ.,  Ե.,  2002, 1, 176-182։

8. Բառիմաստային նրբերանգներ հոմանիշների ձեռագիր բառա­րաններում, Պատմաբանասիրական հանդես, ՀՀ  ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ.,  Ե.,  2003, 2, 251-257։

9. Ձեռագրային որոշ հավելումներ հոմանիշների ձեռագիր բառարաններում, Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), Գիրք  4, Ե.,  «Ասողիկ» հրատ., 2003, 53-60։

10. Հոմանիշների ձեռագիր բառարանների տեսակները և կազմութիւնը, Հանդէս ամսօրեայ, Մխիթարեան հրա­տա­րակչատուն, Վի­եննա-Երևան, 2005, 1-12, 133-146։

11. Հայ քերականների` հոմանիշի ըմբռնումը, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (Երևան-Վա­նաձոր), «Զանգակ» հրատ., 2005, 86-90։

12. Հայերենի հոմանշային շարքերի համադրական քննության փորձ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  Ե., 2005, 1, 129-139։

13.Հոմանշային շարքի ձևաբանական և բառակազմական առանձնահատկություններ հոմանիշների ձեռագիր բա­ռարաններում, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Ե., «Վան  Արյան», 2006, 118-122։

14. Բառային տարբերակներ հոմանիշների ձեռագիր բառարաններում, Պատմաբանասիրական հանդես, ՀՀ  ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ.,  Ե.,  2006, 1, 141-156։

15 .Որոշ ‎դիտարկումներ XVIII դարի նույնանիշների ձեռագիր բառարանների վերաբերյալ,  Հայոց լեզվի պատ-մու­թյան հարցեր (Միջազգային  հայերենագիտական ութերորդ գիտաժողովի զեկուցումներ. 15-18.08.08), Ստափանակերտ, «Դիզակ պլյուս», 2008, 27-31։

16. Ձեռագրային միջամտություններ 12-18-րդ դդ. հոմանիշների ձեռագիր բառարաններում, Ջահուկյանական ըն- թերցումներ -2009, Ե., «Նաիրի», 2009, 93-101։

17. Բառային մի քանի դիտարկում (ձեռագիր բառարանների նյութի հիման վրա), Ջահուկյանական ընթեր­ցում­ներ, Ե., «Է­դիտ պրինտ», 2010, 181-188։

18. Բառարաններում չվկայված մի քանի բառի քննություն, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Ե., «Է­դիտ պրինտ», 2011, 164-170։

19. Գրաբարի տպագիր բառարան­ներում չվկայված բառեր (ձե­ռա­գիր բառարանների նյութի հիման վրա), Պատ­մաբանասիրական հանդես, Ե., ՀՀ  ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ.,  2012, 2, 170-180։

20. Լեզվական  նորմերից մի քանի շեղումների մասին. Արդի լեզվա­քաղա­քա­կա­նու­թյան խն­դիր­ներ: Մայրենիի օրվան նվիրված գի­տաժո­ղո­վի նյութեր  (21-ը փետ­րվա­րի 2013թ.), Ե., «Էդիտ Պրինտ», 2013,  95-97։

21.Բառային դիտարկումներ (ձեռագիր բառարանների նյութի հիման վրա), Ջահուկյանական ընթերցում­ներ, Ե., «Ա­սո­ղիկ», 2014, 90-97։

22. Վերլուծական կազմություններ հոմանիշների՝  XVIII դարի ձեռագիր բառարաններում,  Հայագիտական մի­ջազգային երկրորդ համաժողով. «Հայա­գի­տությունը և արդի ժամանակաշրջանի  մարտահրավերնե­րը» (17-19 հոկտեմ­բերի, 2013), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու­թյուն» հրատ., 2014, 282-286։

23. Նեղ բարբառային բառեր և բառիմաստներ XVIII դարի ձեռագիր բառարաններում, Հայ բարբառագի­տու­­թյան հիմնա­խն­դիրներ. միջազգային գիտաժողով. զե­կու­ցումների ժողովա­ծու, Ե., «Ա­սո­ղիկ», 2014, 68-78։

24 Բառի­մաստային փոփո­խու­թյուններ նույնանիշների՝  XVIII դարից ավանդված ձեռագիր բառարաններում, Ջահուկյանական ընթեր­ցումներ,ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի ծննդ­յան 95-ամյակին նվիրված միջազ­գային գիտաժողովի նյութեր, Ե., ՀՀ ԳԱԱ « Գիտու­թյուն» հրատ., 2015, 99-106։

25. Նորակազմ բառեր նույնա­նիշ­ների՝  XVIII դարից ավանդ­ված ձեռագիր բառարան­նե­րում, Հայերենագիտական մի­ջ­ազ­գային տասներորդ գի­տաժողով. զեկուցումների ժողովածու, Ե., ՀՀ ԳԱԱ « Գի­տու­թյուն» հրատ., 2015, 187-197։

26. Բարբառային իրողություններ  XVIII դ.՝ նույնա­նիշ­ների ձեռա­գիր բառարան­նե­րում, Բանբեր Երևանի համալ­սա­րանի. Բանասիրություն, 2 (20), ԵՊՀ հրատ.,  2016, 32-38։

27. Փոխառեալ բառեր եւ օտարաբառ կազմութիւններ նոյնանիշների՝  ԺԸ. դարից աւանդուած ձեռագիր բառա­րան­ներում, Բազմավէպ, 1-2, Վենետիկ, 2016, 174-186։

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.