ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի բարբառագիտության բաժնի աշխատակիցների՝ 2017թ. հրապարակած աշխատանքների ցանկ

 

 1. Աղաբեկյան Մ.Ա., Հայերենի համեմատական ուսումնասիրության հարցեր, (հոդվածների ժողովածու),  Ե., «Ասողիկ»  հրատ., 2017, 200 էջ:
 2. Բառնասյան Ջ.Ա., Ածանցումը   հայերենի   բարբառներում. վերջածանցներ, ԵՊԼՀՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊԼՀՀ, Ե., 2017, էջ 35-45:
 3. Բառնասյան Ջ.Ա., Բառակազմական   որոշ իրողություններ Կարնո բարբառի խոս­վածքներում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., «Ասողիկ» հրատ.,  2017, էջ 51-58:
 4. Բառնասյան Ջ.Ա., Թիֆլիսի  բարբառին  առնչվող  որոշ իրողությունների շուրջ,  §Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Վ. Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին¦,  ՀՊՄՀ հրատ․, Ե., 2017, էջ 82-88:
 5. Գևորգյան Գ.Գ., Ադափազարի խոսվածքի բարբառային յուրահատկությունների ընդ­հանուր բնութագիրը, Գիտական հոդվածների ժողովածու,  Ե., «Ասողիկ» հրատ.,  2017, էջ 91-112:
 6. Գևորգյան Գ.Գ., Գ.Ջահուկյանը և հայերենի բարբառների ձևաբանական դասա­կարգ­ման հարցը, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., «Լուսաբաց» հրատ., 2017, էջ 45-56:
 7. Գևորգյան Գ.Գ., Հայերենի բարբառների եղանակաժամանակային կառուցա­տի­պերի պատմական զարգացումը, Հայկազյան հայագիտական հանդես, ԼԷ, Բեյրութ, 2017, էջ 57-74:  
 8. Խաչատրյան Հ․Ռ․, Սենյակ հասկացության բառանունները բարբառային հայե­րե­նում, Գիտական հոդվածների ժողովածու,   Ե., «Ասողիկ»,  2017, էջ 170-180:
 9. Խաչատրյան Հ․Ռ․ Տան բաղկացուցիչ մասերի անվանումները բարբառային հայե­րենում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջ­ազ­գային գիտաժողովի զեկու­ցում­ների ժողովածու, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 144-159։
 10. Կատվալյան Վ.Լ․, Արևմտահայերենի խնդիրների մասին, ԳՊՀ գիտական հոդված­ների ժողովածու, թիվ 19 (4), Ե., 2017, էջ 340-344:
 11. Կատվալյան Վ.Լ․, Բարբառային հայերենի դրևորումները ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբով­յա­նի տարածաշրջանում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., «Ասողիկ»,  2017, էջ 209-227:
 12. Կատվալյան Վ.Լ․, Բարբառի աբեղյանական ըմբռնման մասին, «Լեզու և լեզվաբա­նու­թյուն», Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2 (17), 2017, էջ  11-16:
 13. Կատվալյան Վ.Լ․, Գ.Ղափանցյանի բարբառագիտական դիտարկումների շուրջ, «Լեզու, խոսք, իրականություն» միջազգային գի­տա­ժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., ԱՁ «Արման Ասմանգուլյան» հրատ., 2017, էջ 258-265 :
 14. Մեսրոպյան Հ.Հ., Պարսկերենից փոխառյալ կրոնաեկեղեցական բառերը հայերենի բարբառներում (պարսկերեն),  Peyman, N77, Tehran, 1395/2017, pp. 196-202:
 15. Մեսրոպյան Հ.Հ., Հարության տոնին վերաբերող բարբառային բառաշերտի ընդ­հանուր բնութագիրը, «Էջմիածին» ամսագիր, Զ, Էջմիածին, 2017,էջ 116-125:
 16. Մեսրոպյան Հ.Հ., Երեխա  հասկացույթի բարբառային զուգաբանությունները, «Լեզու, խոսք, իրականություն» միջազգային գի­տա­ժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., ԱՁ «Արման Ասմանգուլյան» հրատ., 2017, էջ 290-296:
 17. Месропян А.О., Современное положение армянского языка в Турции, // Материалы международной научной конференции, «Геноцид как духовно-нравственное преступление против человечества», Материалы международной научной конференции, М., изд. «Ключ-С», 2017, стр. 228-242.
 18. Միքայելյան Ժ.Ա․,Կոտայքի մարզի մի քանի գյուղերի խոսվածքների հնչյունական համակարգերը, Գիտական հոդվածների ժողովածու,   Ե., «Ասողիկ»,  2017, էջ 256-270:
 19. Միքայելյան Ժ․Ա․, Բայի երկրորդական վերլուծական ժամանակները հայերենի արևմտյան խմբակցության բարբառներում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջ­ազ­գային գիտաժողովի զեկու­ցում­ների ժողովածու, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 274-285։
 20. Մկրտչյան Գ․Գ., Հայերենի ծագման ղափանցյանական տեսությունը, Գիտական հոդ­­վածների ժողովածու, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2017, էջ 294-308:
 21. Մկրտչյան Գ․Գ., Մշո և Կարնո բարբառների տիպաբանությունը (ընդհան­րու­թյուններ և տարբերություններ), ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետա­զոտու­թյունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ, XX, 2017, էջ 80-88:
 22. Մկրտչյան Գ․Գ., Կոտայքի մարզի խոսվածքների հանրալեզվաբանական քննու­թյուն, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջ­ազ­գային գիտաժողովի զեկու­ցում­ների ժողովածու, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 286-300։
 23. Վարդանյան Ա․Վ., Ագուլիսի եղեռնի խոսուն վավերագիրը, Պատմաբանասիրա­կան հանդես, թիվ 3, 2017, էջ 81-85:
 24. Վարդանյան Ա․Վ.,Նախիջևան» տեղանվան ստուգաբանության շուրջ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2017, էջ 379-387:
 25. Վարդանյան Ա․Վ.,Հնչաշղթայի հնչյունափոխական երևույթները հայերենի բար­բառ­ներում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջ­ազ­գային գիտաժողովի զեկու­ցում­ների ժողովածու, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 362-369։

 

 

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.