Աբրահամյան Անահիտ

ԱՆԱՀԻՏ ԱՐՏՈՒՏԻԿԻ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտի գիտքարտուղար
Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1960 թ., 15 օգոստոսի, ք. Երևան
Կրթություն
1967–1977 թթ. – ք. Երևան, թիվ 116 միջնակարգ դպրոց
1981–1987 թթ. – ք. Երևան, Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ
2001–2005 թթ. – ք. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
2011 թ. – «Երկրագործական գործիքների անվանումները հայերենի բարբառներում» թեմայով ատենախոսություն, բանասիրական գիտությունների թեկնածու:
Աշխատանքային գործունեություն
1980–1981 թթ. Հայաստանի ազգային գրադարան, ավագ գրադարանավար
1998–2005 թթ. – Երևանի Ա.Չեխովի անվ. թիվ 55 միջնակարգ դպրոց, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
2006–2012 թթ. – ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
2010–2011 թթ. – Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարան, դասախոս
2012–2015 թթ. – ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, գիտաշխատող
2015 թվից` ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
2013 թվից՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտքարտուղար
Այլ տվյալներ
Ավելի քան 15 գիտական հոդվածների և 1 մենագրության հեղինակ է:
Զեկուցումներով մասնակցել է՝
2005 թ.՝ Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյա­կին նվիրված միջազգային գիտաժողովին (Երևան)
2007 թ.` «Cultural, linguistic and ethno­logical interrelations in and around Armenia» թեմայով միջազգային գիտաժողովին (Զալցբուրգ, Ավստրիա)
2008 թ.` Հայագիտական հետազոտությունների միջազգային ընկերակցության 11-րդ միջազգային կոնֆերանսին (Փարիզ, Ֆրանսիա)
2010 թ.` «Current Advances in Caucasian Studies» թեմայով միջազգային գիտաժողովին (Մաչերատա, Իտալիա)
2013 թ.` Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովին (Երևան)
2014 թ.՝  «Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրներ» միջազգային գիտաժողովին
 
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր և մեկ որդի:
Հեռախոս` (37410) 24-63-92, 055 85 05 09
Էլ. փոստ  Anahit Abrahamyan <lingvinst@sci.am>
 
Մենագրություն
Երկրագործական գործիքների անվանումները հայերենի բարբառներում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013. – 333 էջ:
 
Հոդվածներ
          Գործիքանիշ բառերը V դարի հայ մատենագրության մեջ և դրանց արտացոլումը հայերենի բարբառներում. – Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին. Զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2006, էջ 336–342:
           Մանգաղ գործիքանիշ հասկացության բառազուգաբանությունները հայերենի բարբառներում. – Ջահուկյանական ընթերցումներ. Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի 90-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (Երևան, 2010 թ., մայիսի 7–8), Երևան, Էդիթ պրինտ, 2010, էջ 50–62:
         Արոր գործիքանիշ հասկացության բառազուգաբանությունները հայերենի բարբառներում. – Ջահուկյանական ընթերցումներ - 2008. Հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (Երևան, մայիսի 7–8, 2006 թ.), Երևան, ՀՀԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2008, էջ 5–15:
         «Արոր» գործիքանիշ բառանունը հայ մատենագրության մեջ և թարգմանություններում. – Էջմիածին, 2008, Ը, էջ 38–51:
          «Երկբերան բրիչ» հասկացության բառային զուգաբանությունները հայերենի բարբառներում. – Բանբեր Երևանի համալսարանի. հասարակական գիտություններ, 2009, 3, էջ 159–171:
          «Եղան» հասկացության բառանվանումները հայերենի բարբառներում. – Գիտական աշխատություններ, 12, Երևան, ՀՀԳԱԱ ,,Գիտություն,, հրատ., 2009, էջ 30–36:
           «Բահ» հասկացության բառանվանումները հայերենի բարբառներում. – Ջահուկյանական ընթերցումներ. Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի 90-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (Երևան, 2010 թ., մայիսի 7–8), Երևան, Էդիթ պրինտ, 2010, էջ 50–62:
          «Փոցխ» հասկացության բառանվանումները հայերենի բարբառներում. – Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2010, 1–2, էջ 374–385:
        Հայերենի բարբառներում առկա «թըրպան» բառանվան շուրջ. – Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2010, 3, էջ 279–283:
            Borrowed Names of Agri­cultural Implements in Armenian Dialects. – Cultural, linguistic and ethno­logical interrelations in and around Armenia, Newcastle, Cambridge Scholars Publi­shing, 2011, p. 1–10. (դրված է նաև հրատարակչի ինտերնետային կայքում `
         Some Caucasian Borro­wings in the Armenian Dialects. – Languages and Cultures the Caucasus. Papers from the International Confe­rence “Current Advances in Caucasian Studies” (Ma­careta, January 21–23, 2010), Berlin/München, Sagner, 2011, p. 465–470.
          «Գերանդի» հասկացության բառանվանումները հայերենի բարբառներում. – Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2012, 2–3, էջ 334–341:
           Համշենի բարբառում առկա «Լէխտըր» բառանվան շուրջ. – Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2013, 1, էջ 307-313:
           Կալսած կալը  ժողովելու  գործիքի անվանումները հայերենի բարբառներում. – «Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրներ» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., «Ասողիկ» հրատ., 2014, էջ 5-15:
          Հայերենից փոխառյալ գործիքանիշ բառերը Անդրկովկասյան տարածաշրջանի այլ լեզուներում. – Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները». Զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 234-237:
Թեզիսներ
          Գործիքանիշ բառերը V դարի հայ մատենագրության մեջ և դրանց արտացոլումը հայերենի բարբառներում. – Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին. Հիմնադրույթներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2006, էջ
          The Word name Arōr (wooden plough) in the Armenian Medieval Literature. – 11éme Conférence Générale l’Association Internatio­nale des Études Arméniennes,
Paris, 10–12 Septembre 2008, Résumés de commu­nications, Paris, INALCO, 2008, p. 2 .
          Հայերենից փոխառյալ գործիքանիշ բառերը Անդրկովկասյան տարածաշրջանի այլ լեզուներում. – Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները». Զեկուցումների դրույթներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 110:

Հայտարարություններ

  •          Առկա իրավիճակից ելնելով՝  ս․թ․ հոկտեմբերի 15-16-ին նախատեսված՝  ակա­դեմի­կոս  Գևորգ Ջահու­կյա­նի ծննդյան 100-ամյակին նվիր­ված Հայերենա­գիտական միջազգային գիտա­ժո­ղովը  հետաձգվում է։  Գիտաժողովի անցկացման ժամկետի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։

  •   Հարգելի՛ գործընկեր,
             Հրավիրում ենք մասնակցելու «Լեզու և խոսք » խորագրով առցանց գիտաժողովին։
    Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ս.թ. սեպտեմբերի  20-ից  մինչև հոկտեմբերի  30-ը գի­տա­կան զեկուցման տեքստ ուղարկել viktorkatvalyan@mail.ru ,  ...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.