Սարգսյան Մերի

Մերի Արթուրի Սարգսյան
 
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժնի գիտաշխատակից
 
Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1988 թ., 6 հունիսի, ք. Երևան
 
Կրթություն
      1995-2005 թթ - ք. Երևան, Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 12 միջնակարգ դպրոց
      2005–2009 թթ. - ք. Երևան, Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ՝ հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, բանասիրության բակալավր
      2009 –2011թթ. - ք. Երևան, Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա՝ ընդհանուր լեզվաբանություն և հայոց լեզվի պատմություն մասնագիտությամբ, բանասիրության մագիստրոս
      2011 –2015 թթ. - ք. Երևան, ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին, հայցորդ՝ ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն մասնագիտությամբ
 
Գիտական աստիճան
      2016 թ. - «Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական հայացքները» թեմայով թեկնածուական ատենախոսություն, բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի վկայագիր՝ շնորհված ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի Լեզվաբանություն-019 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ
 
Աշխատանքային գործունեություն           
      2011 –2013 թթ. - ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, արդի հայերենի բաժին, կրտսեր գիտաշխատող, բաժնի քարտուղար                       
     2011 – 2016 թթ. - ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին, կրտսեր գիտաշխատող  
       2014 թվականից - ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, «Լեզու և լեզվաբանություն» գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար
       2017 թվականից - ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին, գիտաշխատող  
 
Այլ տվյալներ
      18 գիտական հոդվածների և երկու մենագրության հեղինակ է (մեկը համահեղինակությամբ):
            2010-2017 թթ. զեկուցումներով մասնակցել է  մի շարք գիտաժողովների՝ ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջանին, ԼՂՀ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի գործունեության 15-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ և յոթերորդ գիտաժողովներին, Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովներին, «Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակին նվիրված»  գիտաժողովին, «Հայոց լեզուն դպրոցական դասագրքերում» կլոր սեղան- քննարկմանը, «Աբեղյանական ընթերցումներ-2017» գիտաժողովին, Վ. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովին, Լեհաստանում անցկացվող «Միջազգային միտումները գիտության և տեխնոլոգիայի ասպարեզում» 2-րդ միջազգային գիտաժողովին ևն:
 
Գիտական նախագծերի մասնակցություն
2013-2014 թթ. – ընդգրկվել է «THE 2014 ANSEF AWARDS» ծրագրում՝ որպես ծրագրի կատարող՝ «Հայերենի բառապաշարի ձևային նկարագրություն և համապատասխան էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծում» գիտահետազոտական թեմայի շրջանակներում
2013-2014 թթ. - ընդգրկվել է Գիտության պետական կոմիտեի «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության» ծրագրում՝ որպես ծրագրի կատարող՝ «Երևանի խոսակցական լեզուն» գիտահետազոտական թեմայի շրջանակներում
 
Գիտական համագործակցություն
2008-2016 թթ. – ՀԲԸՄ ՀՎՀ (AGBU AVC)՝ որպես արևելահայերենի խոսնակ և խմբագիր
2016-2017 թթ. – Appen միջազգային ընկերություն՝ որպես լեզվաբան-խորհրդատու
2017 թ. - «Սփյուռք» ամառային դպրոց (հայերենի արագացված ուսուցում ռուսախոսների համար)՝ որպես դասախոս
2017 թվականից - Էկոլեզվաբանների միջազգային խորհրդի (The International Ecolinguistics Association) անդամ
 
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած չէ:
 
 
Գիտական հոդվածներ
 1. Սարգսյան Մ. Ա., Փոխաբերացման տեսակները, ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, հատոր 3, բանասիրություն, Երևան, 2010, էջ 110-117:
 2. Սարգսյան Մ. Ա., Բառը՝ որպես թարգմանության միավոր, ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության «Գիտական հոդվածների ժողովածու», մաս 1, Երևան, 2012, էջ 50-58:
 3. Սարգսյան Մ. Ա., Կաղապարի ջահուկյանական ըմբռնումը, ԼՂՀ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի գործունեության 15-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր («Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհայնացման դարաշրջանում»), Երևան, 2012, էջ 287-290:
 4. Սարգսյան Մ. Ա., Կաղապարի ըմբռնումը լեզվաբանության մեջ, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2012, էջ 202-216:
 5. Սարգսյան Մ. Ա., Կաղապարի հասկացությունը Գ. Ջահուկյանի աշխատություններում. Համընդհանուր լեզվաբանական կաղապարը, Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 66-71:
 6. Սարգսյան Մ. Ա., Լեզվաբանական նորաստեղծ տերմինների գործածությունը Գ. Ջահուկյանի աշխատություններում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2013, էջ 118-124:
 7. Սարգսյան Մ. Ա., Ասիլբեկյան Շ., Հայերենի բառապաշարի ձևային նկարագրման և համապատասխան էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծման սկզբունքներն ու խնդիրները, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2014, էջ 6-11:
 8. Սարգսյան Մ. Ա., Ավելորդաբանություններ Երևանի խոսակցական լեզվում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 4-րդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2014, էջ 56-61:
 9. Սարգսյան Մ. Ա., Շարահյուսական իրողություններ Երևանի խոսակցական լեզվում, «Էջմիածին», Հոկտեմբեր, 2014, էջ 84-93:
 10. Սարգսյան Մ. Ա., Որոշ դիտարկումներ Երևանի խոսակցական լեզվի հասարակական տարբերակվածության վերաբերյալ, «Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի  գիտաժողովի նյութեր», Իջևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 47-53:
 11. Սարգսյան Մ. Ա., Ընդհանուր լեզվաբանական նորաստեղծ ռուսերեն տերմիններ Գ. Ջահուկյանի «Լեզվի համընդհանուր տեսություն» աշխատության մեջ, Ջահուկյանական ընթերցումներ. Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015, էջ 154-159:
 12. Սարգսյան Մ. Ա., Ընդհանուր լեզվաբանական որոշ հարցերի աստիճանական զարգացումը Գ. Ջահուկյանի աշխատություններում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական հինգերորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2015, էջ 59-71:
 13. Սարգսյան Մ. Ա., Գիտության այլ բնագավառներից փոխառված տերմինները Գ. Ջահուկյանի աշխատություններումԵրիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական վեցերորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2016, էջ 103-109:
 14.  Սարգսյան Մ. Ա., Լեզվաբանության տեսության զարգացման միտումները վերջին տասնամյակներում, «Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Վ. Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին», Երևան, 2017, էջ 182-189:
 15. Սարգսյան Մ. Ա., Լեզվական խնդիրները դպրոցական դասագրքերում, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2017, հ. 1 (16), Երևան, էջ 57-64:
 16. Սարգսյան Մ. Ա., Էկոլեզվաբանությունը լեզվաբանության զարգացման նորագույն ուղղություն, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2017, հ. 2 (17), Երևան, էջ 55-60:
 17. Սարգսյան Մ. Ա.,  Հայերեն էլեկտրոնային սրբագրման առկա համակարգերի քննություն, Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, 1(44), Երևան, 2018, էջ 598-604:
 18. Sargsyan M. A., Some Observations on Armenian Electronic Proofreading Systems, ''World Science'', №6 (34), Vol. 8, June 2018, Warsaw, Poland, pp. 21-24.
Մենագրություններ
 1. Սարգսյան Մ. Ա., Ղամոյան Լ., Քարտաշյան Ա., Երևանի խոսակցական լեզուն, Երևան, «Մունետիկ», 2014, 120 էջ:
 2. Սարգսյան Մ. Ա., Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական հայացքները, «Ասողիկ», Երևան, 2017, 276 էջ:
 
 

Հայտարարություններ

 • Լեզվի ինստիտուտում ընթանում են գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլում:

 •  Լեզվի ինստիտուտում ընթանում են գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլում:

 •  Լեզվի ինստիտուտում ընթանում են Գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլում:
   

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.