Նեկտար Սիմոնյան

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

10.08.1940, ք. Երևան, ՀՀ

Կրթություն

1957-1962թթ.- Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ

   Գիտական աստիճան

1989թ. ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, պաշտպանել է թեկնածուական դիսերտացիա «Հայ բարբառների հնդեվրոպական հնաբանությունները» թեմայով:

   Աշխատանքային գործունեություն 

 1965-68թթ.- ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ

1968-1970թթ.- ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, ասպիրանտ

1971-1981թթ.- ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատակից

1981-1985թթ.- ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, գիտքարտուղար

1985-1991թթ.- ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատակից

1991-2000թթ.- Պատմահամեմատական հետազոտությունների խմբի ղեկավար

2000-2005թթ.- ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատակից

2005թթ.-ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատակից, հայոց լեզվի պատմության բաժնի վարիչի տեղակալ

Հետաքրքրություններ

Հայերենի համեմատական քերականություն, բարբառագիտություն, բառագիտական-ստուգաբանական հետազոտություններ

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է:

Հրատարակություններ

 1.  Հայ բարբառների հ.-ե. հնաբանությունների ուսումնասիրության հարցի շուրջ (զեկուցման դրույթներ), Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 1-ին կոնֆերանսի նյութեր Ե.,1974:
 2. Հայ բարբառների հնչյունական և բառակազմական հնաբանությունների մասին (ռուս.), Լեզվաբանական  աշխարհագրություն,բարբառագիտություն և լեզվի պատմություն,  Ե. ,1987:
 3. Հայերենի նախահար ձայնավոր ունեցող  հ.-ե.  արմատները և նրանց  բարբառային համապատասխանությունները, «Հանրալեզվաբանական, հոգելեզվաբանական և համեմատալեզվաբանական  հետազոտություններ»,Ե.,1979:
 4. Հայ բարբառների հ.-ե. հնաբանությունները, «Հայոց լեզվի համեմատական քերականության հարցեր», Ե.,1979:
 5. Հ.-ե. անվանական արմատ-հայերեն բայարմատ անցման  առանձնահատկությունները, (զեկուցման դրույթներ),« Հայերենագիտական միջազգային    2-րդ գիտաժողով», Ե. ,1987:
 6. Հայերենի բառասկզբի հ-ի ծագման հարցի շուրջը (զեկուցման դրույթներ), «Հայերենագիտական միջազգային 4-րդ գիտաժողով», Քլիվլենդ, ԱՄՆ, 1991:
 7. Հին հայերենի հ.-ե. ծագման կրկնավոր բայերը    (անգլերեն), Հայերենագիտական միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Նյու Յորք, 1996:
 8. Հայերենի բայակազմության մի քանի հարցեր (ծագումնաբանական  քննություն), «Հայոց լեզվի պատմության հարցեր», պ.3, Ե. ,1991:
 9.  Մի քանի նկատառումներ հին հայերենի բայակազմության վերաբերյալ (զեկուցման դրույթներ),«Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում», Ե. ,1996:
 10. Հնդեվրոպական լեզուներ,  ՀՍՀ,  հ. 6, 1980:
 11. Հնդեվրոպական լեզվաբանություն,  ՀՍՀ, հ.6,Ե. , 1980:
 12. Հերթագայություն,  ՀՍՀ, հ.6, Ե. ,1980:
 13. Ջ.Գրեպին, Դասական և միջին հայերենի թռչնանունները, Գրախոսություն,  ԲԵՀ, 1981, հ. 2:
 14. Annual of Armenian Linguistics ,Գրախոսություն, ԲԵՀ,1984,հ.3:
 15. Հայերենագիտական միջազգային 2-րդ գիտաժողովը, ՊԲՀ, 1987, հ. 4:
 16. Է.Աղայան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ), «Լեզու և լեզվաբանություն», հ. 2,  2005:
 17. Հին հայերենի հ.-ե. ծագման հոմանիշ բայերը,  Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, «Զեկուցումների ժողովածու», Ե. , 2006:
 18. Գ.Ջահուկյան, «Գիտության աշխարհում», հ.3, 2005:
 19. Միջակետի գործածությունը բարդ նախագասություններում, «Հայոց լեզու և գրականություն», հ. 6, 2005:
 20. Հայերենի հ.-ե.ծագման հոմանիշ բայերի իմաստային-գործառական առանձնահատկությունները, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Ե. 2006:
 21. Բառակազմական հոմանիշությունը հին հայերենի բայակազմական համակարգում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Ե., 2007:
 22. . Ստուգաբանական դիտողություններ, «Լեզու և լեզվաբանություն», հ.1,2008:
 23. Ստուգաբանական դիտարկումներ, «Լեզու և լեզվաբանություն», հ. 2, 2008:
 24. . Ստուգաբանական դիտարկումներ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Հասարակական գիտություններ, Բանասիրություն, հ.130.2, Ե. ,2010:
 25. Հայերենի հ.-ե. ծագման զ- նախամասնիկով բայերը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Հասարակական գիտություններ, Բանասիրություն, հ.134. 2, Ե., 2011:
 26. Ստուգաբանական դիտարկումներ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ»,Ե., 2011:
 27. Գրաբարի  յ-նախամասնիկովբայերը, «Ջահուկյանականընթերցումներ»,Ե. ,2013:
 28. Հայերենի՝ արմատական տարբերակներով կազմված կրկնավոր բայերը, «Ջահուկյանականը նթերցումներ», Ե., 2014:
 29. Հնդեվրոպական ձայնդարձի արտացոլումը հին հայերենի բայարմատներում, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Ե., «Գիտություն», հրատ., 2014:
 30. Ստուգաբանական դիտարկումներ, Լեզու և լեզվաբանություն, Ե., հ.1-2, 2014:
 31. .Գրաբարի «Զգայական ընկալումներ» իմաստային խմբի բայերը, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Ե., 2015:
 32. Գրաբարի «Միտք, մտածողություն»  իմաստային խմբի բայերը ,  Հայագիտական միջազգային 10-րդ գիտաժողով  ինյութեր, Ե., 2015:
 33. .Ստուգաբանական  դիտարկումներ, Բանբեր Երևանի  համալսարանի, Հասարակական  գիտություններ, , Բանասիրություն, հ.1, 2016:
 34. К этимологии армянских слов k,еrel , k,orel, k,ercel, k,erťel Language and Culture, Scientific Journal,   2016, 15:
 35. Ստուգաբանական դիտարկումներ, Հայագիտական հանդես, ԵՊՄՀ, 2016, 4/34:
 36. Տանիմ  բայի ստուգաբանական քննություն, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հասարակական գիտություններ, Բանասիրություն, հ. 2, 2017:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.