Ժողովածուներ

Ակնարկներ ժամանակակից հայոց լեզվի բառագիտության և տերմինաբանության, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1982, 315 էջ:

Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ.Ա, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1972,496 էջ, հ. Բ., Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975, 303 էջ:

Աշխատությունների ծողովածու, հ.1, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1946, 272 էջ, հ.2, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1947, 392 էջ, հ. 3, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1948, 392 էջ, հ.4, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.,1949, 311 էջ:

Բառարանագրության և բառագիտության հարցեր ,Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1972, 277 էջ:

Բառ, Նախադասություն. Տեքստ, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1987, 219 էջ:

Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումներ,Ե., «Նաիրի»  հրատ.,  2011, 116 էջ:

Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 2-րդ գիտաժողովի զեկուցումներ,Ե., «Զանգակ - 97» հրատ., 2012, 220 էջ:

Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 3-րդ գիտաժողովի զեկուցումներ,Ե., «էդիտ Պրինտ» հրատ., 2013, 135 էջ:

Ժամանակակից հայերեն խոսակցական լեզուն, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, 279 էջ:

Ժա,ամակակից հայոց լեզու, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., հ.1, 1979, 488 էջ, հ.2, 1974, 588 էջ,  հ.3, 1976, 858 էջ:

Լեզվաբանական և հայագիտական հետազոտություններ, հ.1, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.,   1951, 162 էջ:

Լեզվի և ոճի հարցեր, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., հ.1, 1960, 410 էջ, հ.2, 1964, 381 էջ, հ. 3,1975, 321 էջ, հ.4, 1977,  238 էջ, հ.5, 1978, 158 էջ, հ.6, 1982, 275 էջ,  հ.7,  1983, 292 էջ,  հ.8,  1984, 252 էջ, հ.9, 1985, 386 էջ, հ. 10, 1987, 319 էջ,  հ. 11, 1988, 383 էջ:

Հայերենի բարբառագիտական ատլաս,  հ.1, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1982, 315 էջ, հ.2, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1985, 159 էջ, հ.3, Ե., Նաիրի, 2010, 296 էջ:

Հայոց լեզվի համեմատական քերականության հարցեր, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1979, 381 էջ, պրակ 2, Ե., «Անանիա Շիրակացի» հրատ., 1998, 228էջ :

Հայոց լեզվի զարգացումը սովետական շրջանում, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1973, 552 էջ:

Հայոց լեզվի կառուցվածքը, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975, 350 էջ:

Հայոց լեզվի պատմության հարցեր, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., հ. 1, 1981, 213 էջ, հ.2,  1985, 379 էջ, հ.3,  1991, 316 էջ:

Հանրալեզվաբանական, հոգելեզվաբանական և համեմատալեզվաբանական հետա­զո­տություններ, Ե., ԵՊՀ հրատ., 1979,  109 էջ:

Հնչերանգը և շեշտը ժամանակակից հայերենում, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,  1978, 206 էջ:

Նյութեր մաշտոցյան գրերի գյուտի 1600-ամյակին նվիրված գիտաժողովի, Ե., «Զանգակ -97», 2005,136 էջ :

Ջահուկյանական ընթերցումներ, Ե., «Վան Արյան» հրատ., 2006,196 էջ:

Ջահուկյանական ընթերցումներ,  Ե., «Վան Արյան» հրատ., 2007, 191 էջ:

Ջահուկյանական ընթերցումներ,  Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2008,188 էջ: 

Ջահուկյանական ընթերցումներ,  Ե., «Նաիրի» հրատ., 2009,198 էջ: 

Ջահուկյանական ընթերցումներ,  Ե., «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2010,282 էջ:

Ջահուկյանական ընթերցումներ,  Ե., «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2011, 302 էջ:

Ջահուկյանական ընթերցումներ,  Ե., «Զանգակ - 97» հրատ., 2012, 289 էջ:

Ջահուկյանական ընթերցումներ,  Ե., «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2013, 253 էջ:

Տերմինաբանության և խոսքի մշակույթի հարցեր, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., պր.1, 1976, 105 էջ, պր.2, 1987, 177 էջ, պր.3,  1988, 186 էջ:

Сопоставительный анализ русского и армянского языков, Е., изд. АН Арм. ССР, вып 1, 1981г. , 217 с., вып.2,1981г. 197с., вып.3, 1985г., 132с., вып. 4, 128 с.

Очерки по сравнительной лексикологии армянского языка, Е., изд. АН Арм. ССР,1983, 375 с.

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.