Հովհաննիսյան Հայկանուշ

ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի գիտաշխատող

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1941թ. 14 հոկտեմբերի, գ. Քասախ
Կրթություն
1949-1959թ.թ. Երևան, Ա.Ս.Գրիբոյեդովի անվան միջնակարգ դպրոց
1960-1965թ.թ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան պետական Մանկավարժական ինստիտուտ, 
բանասիրական ֆակուլտետ
Աշխատանքային գործունեություն
1959-1960թ.թ. ՀՀ ԳԱ Հ.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտ. լաբորանտ, ավագ 
լաբորանտ.
1965-1976թ.թ. ՀՀ ԳԱ Ֆունդամենտալ գրադարան, ,,Հայկական Համաբարբառ,,- ի բաժին, 
մատենագետ, ավագ մատենագետ, կրտսեր գիտաշխատող.
1977 թվից ՀՀ ԳԱ Հ.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտ, ,,Հայկական Համաբարբառի,, 
բաժին. կրտսեր գիտաշխատող, 1982 թվիցª գիտաշխատող.
Այլ տվյալներ
Ունի նաև պահեստի բուժքրոջ որակավորում: 10 հատոր Համաբարբառների և բազմաթիվ 
հոդվածների հեղինակ է: 
Անձնական տվյալներ
Ունի չորս աղջիկ և երեք թոռ:
Հեռախոս 64-21-51.

ՀԱՄԱԲԱՐԲԱՌՆԵՐ.
1.  Ղազարայ  Փարպեցւոյ 0«Պատմութիւն Հայոց» և «Թուղթ առ Վահան 
Մամիկոնեան» կամ  «Մեղադրութիւն ստախօս աբեղայից» Տփղիս, 1904թ. բառա-քերական 
համաբարբառ, 1972թ. Երևան.
2.  Ղազարայ Փարպեցւոյ  «Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան», Տփղիս, 1904թ. 
բնագրային համաբարբառ. 1973թ. Երևան.
3.  Մխիթարայ Այրիվանեցւոյ «Պատմութիւն Հայոց»,  Մոսկվա, 1860թ. բնագրային 
համաբարբառ. 1975. Երևան.
4.  Զէնոնի Իմաստասիրի  «Յաղագս բնութեան» Երևան, 1950թ. բնագրային
համաբարբառ. 1978թ. Երևան.
5.  Ուխտանիսի Եպիսկոպոսի «Պատմութիւն Հայոց», Վաղարշապատ, 1871թ. 
բնագրային համաբարբառ /քառահատոր/. 1985-1988թթ. /անտիպ, թվայնացված,
խտացված սկավառակի վրա. նաև ինքնահրատ. 2007-2010թ.թ./ 
6.  Աբրահամու Խոստովանողի «Վկայք Արեւելից», Էջմիածին, 1921թ. բնագրային 
համաբարբառ. /երկու հատորով/ /անտիպ, թվայնացված,  խտացված սկավառակի 
վրա. նաև ինքնահրատ. 2014թ./
7. Ավարտին է հասցնում Անանիա Շիրակացու «Տիեզերագիտութիւն և տոմար» գործի 
բնագրային համաբարբառը:
8. Խմբագրել է Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության 2300 էջ 
կազմող բնագրային համաբարբառը:
9.  Մասնակցել է Եղիշէի, Մովսես Խորենացու, Եզնիկ Կողբացու գործերի 
համաբարբառների կազմության աշխատանքներին:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ.
1. ՙԹևավոր մտքեր Ղազար Փարպեցու «Պատմութիւն Հայոց» և «Թուղթ առ Վահան 
Մամիկոնեան» գործերում /«Գրքերի աշխարհ» ամսաթերթ 15/5-1978թ. Երևան./ 
2. «Եզնիկի խոսքն այսօր» . /«Երկիր Նաիրի» շաբաթաթերթ. 16/12-1994թ. Երևան./ 
3.  «Ստորոգյալի արտահայտության յուրահատկությունները Ղազար Փարպեցու 
գործերում». /Ներկայացվել է Գիտությունների Ակադեմիայի Հր.Աճառյանի անվան Լեզվի 
ինստիտուտի 1986թ. գիտական նստաշրջանին/:
4. ՙԱշխարհիկ խոսակցական տարրերը Ղազար Փարպեցու «Պատմութիւն Հայոց» և 
«Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան» գործերում. /ներկայացվել է Գիտությունների 
Ակադեմիայի Հր.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի 1987թ. գիտական 
նստաշրջանին:/
5.  «Ուխտանէս  Եպիսկոպոսի,,Պատմութիւն  Հայոց»  գրքում  տեղ  գտած  մի  շարք 
սխալագրությունների ուղղումներ».  /Ներկայացվել է Գիտությունների Ակադեմիայի 
Հր.Աճառյանի  անվան  Լեզվի  ինստիտուտիª  1989թ.  գիտական  նստաշրջանին: 
«Գիտություն և Տեխնիկա» ամսագիր, 2007թ. 03. Երևան./ 
6. «Ղազար Փարպեցու «Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան» գործում եղած մի քանի 
արտահայտությունների պարզաբանումներ՚.  /Ներկայացվել է Գիտությունների 
Ակադեմիայի Հր.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի 1990 թ. գիտական 
նստաշրջանին: «Գիտություն և Տեխնիկա» ամսագիր, 2004թ. 09. Երևան./:
7.  «Մովսես Խորենացու տողերի նոր մեկնաբանություն»  /Ներկայացվել է 
Գիտությունների Ակադեմիայի Հր.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի 1999թ. 
ակադեմիկոս Արարատ Ղարիբյանի ծննդյան 100 ամյակին նվիրված գիտական 
նստաշրջանին: «Գիտություն և Տեխնիկա» ամսագիր, 2004. 02. Երևան./:
8.  «Գրաբարյան  բառիմաստային  անցումներ  արդի  գրական  հայերենում 
բարբառների համեմատությամբ` հիմք ունենալով Ղազար Փարպեցին». /Ներկայացվել է 
Գիտությունների Ակադեմիայի Հր.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի 2000թ. 
գիտական նստաշրջանին:/
9. «Մի շարք բառերի ու երևույթների մեկնաբանությունը Մովսես Խորենացու 
«Պատմութիւն Հայոց,, երկի մեջ»,  /Ներկայացվել է Գիտությունների Ակադեմիայի 
Հր.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի 2001թ. գիտական նստաշրջանին: «Գիտություն 
և Տեխնիկա» ամսագիր, 2005թ. 08,12. Երևան./
10. «Շիրակի և հարակից շրջանների բարբառը Շապուհ Բագրատունու «Պատմութիւն»
երկում».  /Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական վեցերորդ 
գիտական նստաշրջանի նյութեր. 2004թ. Գյումրի./ ,,Գիտություն և Տեխնիկա,, ամսագիր,
2004թ. 04. Երևան. /
11.  «Թևավոր խոսքեր, ժողովրդական ասացվածքներ Ֆրիկի 
բանաստեղծություններում».  /Ներկայացվել է Գիտությունների Ակադեմիայի 
Հր.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի 2006թ. «Ջահուկյանական ընթերցումներ»
գիտական նստաշրջանին: «Գիտություն և Տեխնիկա» ամսագիր, 2004.12./ 
12. «Սամվել Անեցու «Հավաքմունք ի գրոց պատմագրաց» երկում նկատված 
շեղումներ գրաբարից».  /Ներկայացվել է Գիտությունների Ակադեմիայի Հր.Աճառյանի 
անվան Լեզվի ինստիտուտի 2007թ. «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական 
նստաշրջանին /«Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» Հանրապետական 
յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր» 2007թ.Գյումրի./ :
13.  «Սամվել Անեցու կյանքն ու գրական գործունեությունը» /«Գիտություն և 
Տեխնիկա»  ամսագիր, 2007. 06,08./ /Պատմամշակութային ժառանգություն և 
արդիականություն» Միջազգային  գիտաժողով. Զեկուցումների դրույթներ. 2013թ. 
Գյումրի./
14. «Ասույթներ և յուրահատուկ ոճեր Ուխտանէս Եպիսկոպոսի» Պատմութիւն Հայոց,, 
աշխատության մեջ՚.  /Ներկայացվել է Գիտությունների Ակադեմիայի Հր.Աճառյանի 
անվան Լեզվի ինստիտուտի 2009թ. ,,Ջահուկյանական ընթերցումներ,, գիտական 
նստաշրջանին: /,,Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը,, միջազգային ութերորդ 
գիտական նստաշրջանի նյութեր,,. 2010թ. Գյումրի./
15.  «Թևավոր մտքեր Աբրահամ Խոստովանողի «Վկայք Արևելից՚ երկում»
/Ներկայացվել է Գիտությունների  Ակադեմիայի Հր.Աճառյանի անվան Լեզվի 
ինստիտուտի  2013թ. «Ջահուկյանական ընթերցումներ»  հանրապետական գիտական 
նստաշրջանին:
16.  «Կամ  բայը որպես բայերի եղանակաժամանակաձևեր կազմող կու-, կը-, կմասնիկների նախահիմք.,, /ներկայացվել է Գիտությունների Ակադեմիայի Հր.Աճառյանի 
անվան Լեզվի  ինստիտուտի 2014թ.  «Ջահուկյանական ընթերցումներ»  և 2016թ. 
Գյումրիում կայացած ,,Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության 
արդի հիմնահարցեր,, միջազգային գիտաժողովներին: /«Շիրակի պատմամշակութային 
ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր. 9-րդ միջազգային գիտաժողովի 
Զեկուցումների դրույթներ». Երևան, 2016թ./
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.