Հակոբյան Ֆրիդա

Ֆրիդա Արտաշեսի Հակոբյան
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական  լեզվաբանության
բաժնի գիտաշխատակից
 
Կրթություն
2005–2009թթ. - ք. Երևան, Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ՝ հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, բանասիրության բակալավր
2009–2011թթ. - ք. Երևան, Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա՝ ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ մասնագիտությամբ, բանասիրության մագիստրոս
2011-2013թթ. – Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, միջազգային հարաբերություններ և քաղաքագիտություն, մագիստրատուրա
2011 –2015 թթ. - ք. Երևան, ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին, հայցորդ՝ ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն մասնագիտությամբ
 
 
Գիտական աստիճան
 
2016 թ.` «Բառամիավորների նկարագրության սկզբունքները ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանում» թեմայով թեկնածուական ատենախոսություն, բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի վկայագիր՝ շնորհված ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի Լեզվաբանություն - 019 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ
 
 
Աշխատանքային գործունեություն
 
2016 թվականից - ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, կիրառական լեզվաբանության բաժին, գիտաշխատակից
2018 թվականից - Վ. Բրյուսովի անվան պետական  համալսարանում «Լեզվաբանություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում դասավանդում է «Որոնողական համակարգերի օպտիմիզացիա (SEO)» առարկան 
2018 թվականից - IT Storm Company, տնօրեն
2019 թվականից - IT Storm Business Academy, տնօրեն, SEO, PPC դասընթացավար
 
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 
Ընդհանուր լեզվաբանության պատմության և տեսության հարցեր,  կառուցվածքային լեզվաբանություն, կիրառական և համակարգչային լեզվաբանություն, կորպուսային լեզվաբանություն,  լեզվաբանական միջգիտակարգեր, լեզվի ձևային  նկարագրություն և կաղապարում, հետազոտության ժամանակակից մեթոդներ, բառարանագրություն, տերմինաբանություն, գրական լեզվի կանոնարկման  խնդիրներ
 
Այլ տվյալներ
 
2016-2020թթ.  զեկուցումներով մասնակցել եմ մի շարք գիտաժողովների՝  Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական վեցերորդ և յոթերորդ գիտաժողովներ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովներ (2017, 2018, 2019, 2021), Գ. Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողով, «Հայերենագիտության արդի խնդիրներ», «Լեզու և խոսք» առցանց գիտաժողովներ, «Հայոց լեզվի պատմական ուսումնասիրության արդի խնդիրներ» գիտաժողով և այլն։
 
Գիտական նախագծեր
 
 
Գիտական նախագծերի մասնակցություն
 
2019 թ.-ից - ՀՀ ԿԳՄՍ ԳԿ «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության» ծրագրում՝ որպես ծրագրի կատարող՝  «Հայերեն էլեկտրոնային սրբագրման համակարգ» գիտահետազոտական թեմայի շրջանակներում
2018 թ.-ից - Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի հայագիտության բաժանմունքի կողմից տրամադրված հ. 216671 ծրագրում` որպես ծրագրի կատարող «Հայերենի բառակազմության ձևային նկարագրություն և համապատասխան էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծում» գիտահետազոտական թեմայի շրջանակներում
 
Բառարաններ
 
Գալստյան Ա. Ս., Գալստյան Ս. Ա., Հակոբյան Ֆ. Ա.,  Հովսեփյան Գ. Կ., Սահակյան Ա. Գ., Սահինյան  Լ. Ե.,  Նոր բառեր. Դ պրակ, «Ասողիկ»  հրատ.,  Ե., 2018, 172 էջ:
Գալստյան Ա. Ս., Գալստյան Ս. Ա., Հակոբյան Ֆ. Ա.,  Հովսեփյան Գ. Կ., Մուշեղյան Ա. Հ., Սահակյան Ա. Գ.,  Նոր բառեր. Ե պրակ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»  հրատ.,  Ե., 2020, 175  էջ:
 
 
Համաբարբառներ
 
 
 
Գիտական  հոդվածներ
 
         Հակոբյան Ֆ. Ա.,  Բառապաշարի ներկայացումը հայերեն էլեկտրոնային բառարաններում,  «Կանթեղ» գիտական պարբերական, 2014, 2-3 (59-60), էջ 119-127: 
Հակոբյան Ֆ. Ա., Բառապաշարի ներկայացումը էլեկտրոնային բառարաններում, 
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան. Հայագիտական հանդես, Երևան, 2014, № 4 (28), էջ 107-116:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Բառապաշարի համակարգչային շտեմարաններ, 
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Բանբեր. Երևան, 2014, 1 (30), էջ 131-143:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Հայերենի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանի կառուցման  ուրվագիծ, Բանբեր Երևանի համալսարանի. Երևան, 2014, 144.2. (№ 3), էջ 60-70:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Համաբարբառների համակարգչային մշակման խնդիրները, 
Երիտասարդ լեզվաբաններ. գիտական հոդվածների ժողովածու, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2016, էջ 57-64:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Հայերենի ընդհանրական կորպուսի կազմության սկզբունքները, 
«Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2017, էջ 170-178:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Հայատառ հաղորդակցման խնդիրները համացանցում, 
Լեզու և լեզվաբանություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 2 (17), Երևան, 2017, էջ 61-67:
Հակոբյան Ֆ. Ա.,  Հայերեն էլեկտրոնային սրբագրման համակարգի նպատակը և խնդիրները, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 52-57:
Հակոբյան Ֆ. Ա.,  Նոր բառերի մեքենական որոնման խնդիրները, Կանթեղ, 3 (76), «Ասողիկ» հրատ., Ե., 2018, էջ 54-61:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Արևելահայերենի ազգային կորպուսի կառուցվածքը և ընդգրկումը, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Բանբեր. Երևան, 2018, 1 (44), էջ 382-390:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Կորպուսային լեզվաբանության կիրառական ոլորտները, Հայերենագիտության արդի խնդիրներ. գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., 2018, էջ 59-65:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Տեքստի էլեկտրոնային սրբագրման խնդիրներ, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Բանբեր. Երևան, 2018, 1 (46), էջ 216-222:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Ժամանակակից հայերենի բառակազմության ձևային նկարագրության խնդիրներ, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Բանբեր. Երևան, 2018, 1 (46), էջ 208-215:
Հակոբյան Ֆ.Ա.,  Գրաբարի էլեկտրոնային պատմական բառարանի կազմության սկզբունք­ները, «Հայոց լեզվի պատմական ուսումնասիրության արդի խնդիրներ», գիտական հոդվածների ժողովածու,  Ե., «Գիտություն» հրատ., 2019, էջ 88-96:
Հակոբյան Ֆ. Ա.,  Էլեկտրոնային թարգմանության խնդիրներ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական հոդվածների  ժողովածու, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2019,  էջ 96-105:
Հակոբյան Ֆ. Ա.,  Բնագրային համաբարբառները և «Հայ մատենագրության էլեկտրո­նա­յին  համաբարբառը», «Լեզու և խոսք» գիտական  հոդվածների էլեկտրոնային ժողովածու, Ե., 2019, էջ 193-205:
Հակոբյան Ֆ. Ա.,  Լեզվական կորպուսների կառուցվածքը և ընդգրկումը, «Լեզու և խոսք» գիտական  հոդվածների էլեկտրոնային ժողովածու, Ե., 2019, էջ 206-217:
Հակոբյան   Ֆ.Ա., Բառակազմական վերլուծության մեքենայացման խնդիրներ,  «Լեզու և խոսք – 2»,  գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., 2020, էջ 60-71:
 
Անձնական տվյալներ
Էլ. փոստ` frida.hakobyan@gmail.com
Հեռախոս` 077 15 14 89,  095 37 35 75
 
Լեզուներ`  անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ)
 
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.