Հակոբյան Ֆրիդա

Ֆրիդա Արտաշեսի Հակոբյան
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական  լեզվաբանության բաժնի գիտաշխատակից
 
Կրթություն
2005–2009թթ. - ք. Երևան, Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ՝ հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, բանասիրության բակալավր
2009–2011թթ. - ք. Երևան, Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա՝ ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ մասնագիտությամբ, բանասիրության մագիստրոս
2011-2013թթ. – Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, միջազգային հարաբերություններ և քաղաքագիտություն, մագիստրատուրա
2011 –2015 թթ. - ք. Երևան, ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին, հայցորդ՝ ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն մասնագիտությամբ
 
Գիտական աստիճան
2016 թ.` «Բառամիավորների նկարագրության սկզբունքները ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանում» թեմայով թեկնածուական ատենախոսություն, բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի վկայագիր՝ շնորհված ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի Լեզվաբանություն - 019 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ
 
Աշխատանքային գործունեություն
2016 թվականից - ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, կիրառական լեզվաբանության բաժին, գիտաշխատակից
 
 
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր լեզվաբանության պատմության և տեսության հարցեր,  կառուցվածքային լեզվաբանություն, կիրառական և համակարգչային լեզվաբանություն, կորպուսային լեզվաբանություն,  լեզվաբանական միջգիտակարգեր, լեզվի ձևային  նկարագրություն և կաղապարում, հետազոտության ժամանակակից մեթոդներ, բառարանագրություն, տերմինաբանություն, գրական լեզվի կանոնարկման  խնդիրներ
 
Այլ տվյալներ
2016-2018թթ.  զեկուցումներով մասնակցել է մի շարք գիտաժողովների՝  Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական վեցերորդ և յոթերորդ գիտաժողովներ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովներ (2017, 2018), Գ. Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողով, «Հայերենագիտության արդի խնդիրներ» առցանց  գիտաժողով:  
Զբաղվում է հայերենի լեզվական համակարգի  տարբեր միավորների ձևային նկարագրությամբ, հայերենի համակարգչային մշակման համակարգի ստեղծմամբ (Armenian Language Processing) և այլն:
 
Գիտական նախագծեր
 
Գիտական նախագծերի մասնակցություն
2018 թ.` Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի հայագիտության բաժանմունքի կողմից տրամադրված հ. 216671 ծրագրում` որպես ծրագրի կատարող «Հայերենի բառակազմության ձևային նկարագրություն և համապատասխան էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծում» գիտահետազոտական թեմայի շրջանակներում
 
 
Կայքեր
 
Բառարաններ
Գալստյան Ա. Ս., Գալստյան Ս. Ա., Հակոբյան Ֆ. Ա.,  Հովսեփյան Գ. Կ., Սահակյան Ա. Գ., Սահինյան  Լ. Ե.,  Նոր բառեր. Դ պրակ, «Ասողիկ»  հրատ.,  Ե., 2018, 172 էջ:
 
Համաբարբառներ
 
Գիտական  հոդվածներ
 Հակոբյան Ֆ. Ա.,  Բառապաշարի ներկայացումը հայերեն էլեկտրոնային բառարաններում,  «Կանթեղ» գիտական պարբերական, 2014, 2-3 (59-60), էջ 119-127: 
Հակոբյան Ֆ. Ա., Բառապաշարի ներկայացումը էլեկտրոնային բառարաններում, 
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան. Հայագիտական հանդես, Երևան, 2014, № 4 (28), էջ 107-116:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Բառապաշարի համակարգչային շտեմարաններ, 
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Բանբեր. Երևան, 2014, 1 (30), էջ 131-143:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Հայերենի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանի կառուցման  ուրվագիծ, Բանբեր Երևանի համալսարանի. Երևան, 2014, 144.2. (№ 3), էջ 60-70:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Համաբարբառների համակարգչային մշակման խնդիրները, 
Երիտասարդ լեզվաբաններ. գիտական հոդվածների ժողովածու, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2016, էջ 57-64:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Հայերենի ընդհանրական կորպուսի կազմության սկզբունքները, 
«Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2017, էջ 170-178:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Հայատառ հաղորդակցման խնդիրները համացանցում, 
Լեզու և լեզվաբանություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 2 (17), Երևան, 2017, էջ 61-67:
Հակոբյան Ֆ. Ա.,  Հայերեն էլեկտրոնային սրբագրման համակարգի նպատակը և խնդիրները, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 52-57:
Հակոբյան Ֆ. Ա.,  Նոր բառերի մեքենական որոնման խնդիրները, Կանթեղ, 3 (76), «Ասողիկ» հրատ., Ե., 2018, էջ 54-61:
Հակոբյան Ֆ. Ա., «Արևելահայերենի ազգային կորպուսի կառուցվածքը և ընդգրկումը», Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Բանբեր. Երևան, 2018, 1 (44), էջ 382-390:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Կորպուսային լեզվաբանության կիրառական ոլորտները, Հայերենագիտության արդի խնդիրներ. գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., 2018, էջ 59-65:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Տեքստի էլեկտրոնային սրբագրման խնդիրներ, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Բանբեր. Երևան, 2018, 1 (46), էջ 216-222:
Հակոբյան Ֆ. Ա., Ժամանակակից հայերենի բառակազմության ձևային նկարագրության խնդիրներ, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Բանբեր. Երևան, 2018, 1 (46), էջ 208-215:
 
Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
 
Անձնական տվյալներ
Էլ. փոստ` frida.hakobyan@gmail.com
Հեռախոս` 077 15 14 89,  095 37 35 75
 
 

Հայտարարություններ

  •          Առկա իրավիճակից ելնելով՝  ս․թ․ հոկտեմբերի 15-16-ին նախատեսված՝  ակա­դեմի­կոս  Գևորգ Ջահու­կյա­նի ծննդյան 100-ամյակին նվիր­ված Հայերենա­գիտական միջազգային գիտա­ժո­ղովը  հետաձգվում է։  Գիտաժողովի անցկացման ժամկետի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։

  •   Հարգելի՛ գործընկեր,
             Հրավիրում ենք մասնակցելու «Լեզու և խոսք » խորագրով առցանց գիտաժողովին։
    Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ս.թ. սեպտեմբերի  20-ից  մինչև հոկտեմբերի  30-ը գի­տա­կան զեկուցման տեքստ ուղարկել viktorkatvalyan@mail.ru ,  ...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.